• OGŁOSZENIA PRZETARGÓW


 


 • INNE OGŁOSZENIA 

 

Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko: nieustalone

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18- go stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

Program komisji - TUTAj 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10- go stycznia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ

 

 

Wcześniejsze sesje Rady Gminy Kościelisko i posiedzenia komisji:

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 21.12.2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 (środa) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 –go grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 12 grudnia 2017 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

 

28.11.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21- go listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad

Program komisji - TUTAJ

 

Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 –go listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 15- go listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad.

Program komisji - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2018 r.

OGŁOSZENIE - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gmina Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018.

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 30 listopada 2017 r. Wójta Gminy Kościelisko  w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018.

OGŁOSZENIE - TUTAJ

  


ZARZĄDZENIE NR 100/17 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 roku Wzór Upoważnienia w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko

ZAŁĄCZNIK NR 2 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100.2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r.

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TUTAJ

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Wzór Protokołu Kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

ZAŁĄCZNIK NR 4 - TUTAJ

  


Obwieszczenie Wójta Gminy Koscielisko z dnia 17 listopada 2017 r. -  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE - TUTAJ


INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

INFORMACJA - TUTAJ


Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko ws przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelisko ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko MPZP Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 

Ogłoszenie ws konsultacji MPZP Kościelisko

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko ws. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko - MPZP Kościelisko (proszę podlinkować ogłoszenie o przystąpieniu i zrobić dopisek: nabór wniosków do projektu od 6.11.2017 do 15.01.2018)

OGŁOSZENIE - TUTAJ 

 

Zaproszenie do składania wniosków do projektu MPZP Kościelisko poprzez mapę interaktywną - mapa dostępna od 6.11.2017r.

ZAPROSZENIE - TUTAJ

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniach otwartych dot. MPZP Kościelisko - spotkania odbędą się 8.11 i 9.11.2017r

ZAPROSZENIE - TUTAJ

 


Zarządzenie Wójta Gminy KoŚcielisko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko"

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

PROJEKT REGULAMINU - TUTAJ


UWAGA!!!!

Z powodu szczególnych okoliczności – uroczystości pogrzebowe oraz ze względu na prośbę przedstawicieli Spółki Chochołowskie Termy wspólne posiedzenie Komisji Planu i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowane na dzień 29.09.2017 r. o godz. 13:30 zostaje odwołane

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy budowy sieci kanalizacji w rejonie Kiry 

TEKST OBWIESZCZENIA - TUTAJ


Zwołanie posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Nowy Targ - 5 października 2017r., godz. 10.00, siedziba Nadlesnictwa Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - TUTAJ


Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany terminu spotkania podsumowującego konsultacje - TUTAJ

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji - TUTAJ

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ

 


Konkurs na projekt graficzny "Witaczy" Gminy Kościelisko

Wyniki konkursu - PROTOKÓŁ - TUTAJ

Regulamin Konkursu na "Witacz" - TUTAJ

Załącznik nr 1 - potwierdzenie odbioru pracy konkursowej - TUTAJ

Załącznik nr 2a - zgłoszenie udziału w konkursie - TUTAJ

Załącznik nr 2b - karta identyfikacyjna pracy konkursowej - TUTAJ

Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu autorskich praw oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu - TUTAJ

Załącznik nr 4: oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich do Projektu - TUTAJ

Załącznik nr 5: oświadczenie prawnego opiekuna - TUTAJ

 

 


Informacja na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu konsultacji społecznych

 

Informacja o projekcie - TUTAJ

Projekt regulaminu - TUTAJ


 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne. Termin i miejsce spotkania: 07.06.2017 r., godz. 15.00, sala OBRAD w Urzędzie Gminy Kościelisko - ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko.

 


 

Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko:

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witowie, 34-512 Witów, Witów 119;
 2. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościelisku 34-511 Kościelisko ul. Szeligówka 11.

      ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia

 OGŁOSZENIE - TUTAJ


  

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie  wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

OGŁOSZENIE WYNIKU - TUTAJ

 


 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań; z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - OGŁOSZENIE - TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - ZARZĄDZENIE TUTAJ

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z dnia 2017 r., oraz w Zarządzeniu Nr 30/2017 z dnia 13 kwietnia dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Konkursu

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

 


  

Wynik otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU - TUTAJ

 


 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ANEKSU NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO

OGŁOSZENIE - TUTAJ

ANEKS NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO - ANEKS TUTAJ

ANEKS NR 1 - WYLICZENIA DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW ENERGII - TUTAJ

   


 OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo"

OGŁOSZENIE - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych 

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.


ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu: profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomaniii innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji,kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.
 


             - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
             - ZARZĄDZENIE WÓJTA

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko.

Do dnia 14 marca 2017 r. można składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko - TUTAJ

    •  Uchwała nr XXV/184/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/119/16 z dnia 9 lutego 2016 dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ
    • Obowiązujące obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w Gminie Kościelisko: obszary zdegradowane załączniki 1 - 8 obszary rewitalizacji załączniki 9 -10 - TUTAJ
    •   Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko – GPR-u  - TUTAJ

 


Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami jednostanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną(...) położonych na działkach nr 4152/3 i 4152/2, obręb 401 w Kościelisku" - w zakresie oddziaływania na obszar Narura 2000 Tatry PLC 120001   - TUTAJ

 Załącznik do obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 TATRY PLC 120001 - TUTAJ


Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko: BRAK USTALONEGO TERMINU

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Turystyki i Promocji - 21 czerwca 2017 r., godz. 16.00, Urząd Gminy Kościelisko - PROGRAM TUTAJ

 

  


  

 • Wójt Gminy Kościelisko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko.

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia, że w dniach od 04.01.2017 r. do 30.01.2017r przeprowadzone są konsultacje społeczne: projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka „Dla mieszkańca”, „Ważne sprawy w gminie”, podzakładka „Projekt rewitalizacji” oraz w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. 4”

Debata społeczna mieszkańców Gminy Kościelisko i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko w dniach:

 • 23.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Kościelisko o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Kościelisku - 34-511 Kościelisko – Szeligówka 11
 • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Dzianisz o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dzianiszu - 34-514, Dzianisz 201
 • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Witów o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Witowie - Witów 119, 34-512 Witów
 • zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Kościelisko, Rad Sołeckich, Organizacji Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze.
   • PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ 
   • DIAGNOZA DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOŚCIELISKO - TUTAJ
   • WNIOSEK O WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ

                      FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ 

              MAPY DO PROJEKTU REWITALIZACJI:
    ZAŁ. NR 1 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 2 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 3 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 4 - 

TUTA

   J
    ZAŁ. NR 5 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 6 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 7 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 8 - 

TUTAJ

    ZAŁ. NR 9 - 

TUTAJ 

    ZAŁ. NR 10 - 

TUTAJ

 


 • Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku!

           Wzór oświadczenia - TUTAJ

 


 •  Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - TUTAJ
 

 • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2017 r. - TUTAJ

  


 • ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 28 grudnia 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko - TUTAJ

 


 • ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ

 


 •  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu

OGŁOSZENIE KONKURSU - TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ

 


 

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na
 • 1) wykonanie dokumentacji w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna Polityka Energetyczna.
  2) Kompleksową usługę Operatorską - pełnienie funkcji Operatora w okresie trwania projektu

 więcej TUTAJ

 • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościeli sku przy ul. Nędzy-Kubińca 136

Ogłoszenie o przetargu - TUTAJ

Zał. nr 1 - druk oferty - TUTAJ

Zał. nr 2 - regulamin przetargu - TUTAJ

Zał. nr 3 - projekt umowy - TUTAJ

 


 

 •  INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. - TUTAJ

 

 • OGŁOSZENIE O WYNIKACH konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów pla-stycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Ko-ścielisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko - TUTAJ

 


 •  Projekt uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko  wraz załącznikami- PROJEKT UCHWAŁY - TUTAJ

           - ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 2 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 3 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO DZAINISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 4 - PODOBSZAR ZDEGRADOWANY - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 5 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - WSCHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 6 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO KOŚCIELISKO - ZACHODNIA CZĘŚĆ WSI - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 7 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO DZIANISZ - TUTAJ

          - ZAŁĄCZNIK NR 8 - PODOBSZAR REWITALIZACJI - SOŁECTWO WITÓW - TUTAJ

 


 •  Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia opinii hydrologicznej dla planowanego zabezpieczenia lewego brzegu potoku Butorowskiego w Kościelisku

         - ZAPYTANIE OFERTOWE

         - ZAPYTANIE O OPINIĘ

 


 •  OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU SPISU INWENTARYZACYJNEGO MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI

      - TEKST OGŁOSZENIA

      - SPISY I TABELE INWENTARYZACYJNE

 


 

 • Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej