DRUKI DO POBRANIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYWCH

 •  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY - TUTAJ
 •  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 •  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, WZÓR 1 - TUTAJ
 •  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, WZÓR 2 - TUTAJ
 •  PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW - WZÓR 1 - TUTAJ
 •  PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW - WZÓR 2 - TUTAJ
 •  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE   - TUTAJ
 •  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  - TUTAJ
 •  UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*/ UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1A I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ) - TUTAJ
 • UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  - TUTAJ

 

WZORY  DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ WAŻNE PO 29.10.2018 r.

 • ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - TUTAJ
 • ZAŁ. NR 1 - UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TRYB MAŁYCH ZLECEŃ - TUTAJ
 • ZAŁ. NR 2 - UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TRYB MAŁYCH ZLECEŃ - TUTAJ

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT WAŻNE PO 29.10.2018 r.

 •  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - TUTAJ
 • Zał. Nr 1 Wzór Oferty z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o d.p.p. i w.  - TUTAJ
 • Zał. Nr 2 Wzór Oferty z art 14 ust 1 A i 2 ustawy o d.p.p i w.  - TUTAJ
 • Zał. Nr 3 Ramowy Wzór Umowy z art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o d.p.p - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 Ramowy Wzór Umowy z art. 16 ust 1A i 6 ustawy o d.p.p i w - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 Wzór Sprawozdania z art 18 ust 4 ustawy o d. p.p. i w. - TUTAJ
 • Zał. Nr 6 Wzór Sprawozdania z art. 18 ust 5 ustawy o d.p.p. i w. - TUTAJ