Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca 2021 rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

• Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2022 roku!
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek , aby złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, trzon kuchenny, kocioł na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy, sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklaracje, można składać:
online za pośrednictwem profilu zaufanego na stronie www.zone.gunb.gov.pl
w wersji papierowej - listownie bądź na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kościelisko. (ul. Nędzy – Kubińca 101, 34-511 Kościelisko)

Aktualne druki deklaracji wraz z instrukcją wypełniania można pobrać ze strony https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.