Informacja na temat opłaty miejscowej

 

Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy akcję informacyjną, przypominającą o obowiązku pobierania opłaty miejscowej przez wszystkie podmioty gospodarcze, osoby świadczące usługi noclegowe dla turystów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące poboru opłaty, jej wysokości, zasady ustalania oraz terminy płatności, na terenie naszej Gminy.

- Kto pobiera opłatę?

Opłatę miejscową pobierają osoby i podmioty świadczące usługi noclegowe.  

- Kto musi zapłacić?

Osoby fizyczne przebywające na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

- Opłata miejscowa pobierana jest w miejscowościach:

Dzianisz, Kościelisko, Witów

- Obowiązująca stawka i wpłata:

Stawka opłaty miejscowej wynosi 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 62 8821 0009 0000 0000 1443 0011.

-Termin i sposób poboru:

Opłatę miejscową pobiera właściciel obiektu noclegowego lub osoba przez niego wyznaczona ,właściciel obiektu noclegowego rozlicza się z pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę miejscową,

Właścicielowi obiektu noclegowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej. W celu otrzymania prowizji należy podać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana prowizję.

- Co zyskuje gość, który zapłaci opłatę miejscową?

Dostęp do Mapy Atrakcji, czyli systemu wielu zniżek dla turystów, przebywających na terenie Gmina Kościelisko oraz aplikacji będącej przewodnikiem po Gminie . Więcej informacji pod adresem: http://mapaatrakcji.com.pl/

- Ewidencja:

Właściciel obiektu noclegowego jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób od których opłata została pobrana.

Ewidencja zawiera:

  1. imię i nazwisko osoby wpłacającej,
  2. liczę osób i termin pobytu,
  3. stawkę opłaty i łączną kwota pobranej opłaty.

Ewidencje można prowadzić w formie książki meldunkowej, lub elektronicznego systemu udostępnionego przez Urząd, bądź w innej (elektronicznej, pisemnej) formie zestawienia, zawierającego wyżej wskazane elementy. -

W przypadku przeprowadzonej ewentualnej kontroli podatkowej, wymagane będzie przedstawienie ewidencji. W przypadku jej braku organ podatkowy może nałożyć karę porządkową.

- Kto może zostać zwolniony z opłaty?

Zwolnienia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Z opłaty miejscowej zwalnia się m. in.: 

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. osoby przebywające w szpitalach, – osoby niewidomych i ich przewodników, 
  3. podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę, 
  4. zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Organ podatkowy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty.

Powyższe zasady nie wyczerpują̨ wszystkich aspektów w sprawie poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Dodatkowe informacje dotyczące opłaty miejscowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościelisko w zakładce Urząd / Podatki i opłaty lokalne. Można je również uzyskać w Urzędzie Gminy Kościelisko w pokoju nr 23, pod numerem telefonu: 18 20 220 32 (Pani Anna Fidermak). Ewentualne zapytania odnośnie opłaty miejscowej można również kierować na adres: opłatamiejscowa@gminakoscielisko.pl

Informacje o podatkach i druki do pobrania


MAPA ATRAKCJI - czyli specjalny pakiet korzyści Gminy Kościelisko oraz aplikacja przewodnik po Gminie, dla gości, którzy opłacą opłatę miejscową