INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO O PRZYGOTOWANIU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Kościelisko informuje, że rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016-2020.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim ożywienie społeczno-gospodarcze oraz poprawa warunków zamieszkania na terenie gminy. Należy podkreślić, że posiadanie przez Gminę Kościelisko wyżej wymienionego dokumentu będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Bardzo istotnym elementem prac nad przygotowaniem dokumentu jest tzw. partycypacja społeczna, która zapewni wszystkim interesariuszom możliwość uczestnictwa w przygotowaniu dokumentów. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na opracowanie dokumentu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kościelisko zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się wg poniższego Harmonogramu:

Dla mieszkańców z terenu miejscowości Witów: 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Witowie

Dla mieszkańców z terenu miejscowości Dzianisz: 19 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Dzianiszu

Dla mieszkańców z terenu miejscowości Kościelisko: 20 lipca 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Kościelisku


Program spotkania konsultacyjnego przedstawia się następująco:

1. Prezentacja dotycząca konieczności przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016-2020,

2. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z procesem rewitalizacji,

3. Dyskusja nt. aktualnych problemów Gminy i oczekiwań społecznych w kwestii projektów rewitalizacyjnych,

4. Przedstawienie terenów zdegradowanych wynikających ze wstępnej diagnozy opracowanej przez gminę.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Kościelisko