Szanowni Państwo,

Gmina Kościelisko jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. „Kodeks reklamowy”.

„Kodeks reklamowy” niesie ze sobą duże zmiany. Zmiany w krajobrazie i przestrzeni, która nas otacza. Zmiany mające w głównej mierze uporządkować chaos reklamowy jakiego dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami. Zmiany w moim odczuciu niezbędne i pozytywne. Opracowanie tego dokumentu zajęło nam w sumie 2 lata. Przeszliśmy długą drogę od dyskusji, uzgodnień, zbierania danych, opinii, konsultacji aż do ostatecznego zaopiniowania i przyjęcia uchwały przez Radę Gminy. Wiem, że uchwalenie i wejście w życie tego dokumentu, to dopiero I etap. Chciałem jednak Państwu powiedzieć, że jako odpowiedzialni za rozwój tego terenu mieszkańcy, jego gospodarze nie mamy wyjścia. Musimy chronić nasz krajobraz, największe naturalne bogactwo, jakim dysponujemy. Chronić niejednokrotnie wbrew sobie, gdyż pokusy jego dewastacji w mniejszy lub w większym stopniu odczuwamy wszyscy.

Kodeks to dla mnie swego rodzaju narzędzie ochrony krajobrazu. Zamierzam z niego korzystać racjonalnie i rozsądnie, bez szkody dla samej idei wprowadzenia ładu, porządku i zasad, jakie chciałbym aby m.in. w zakresie sytuowania reklam u nas obowiązywały. Zróbmy wspólnie ten kolejny krok.

Z najlepszymi życzeniami,

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko

 

 

Podjęta 23 maja uchwała określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Uchwała ma na celu uporządkowanie chaosu reklamowego i utrzymanie w harmonii estetyki gminy, która z racji swego położenia i turystycznego charakteru, powinna w szczególny sposób dbać o to, jak jest postrzegana przez odwiedzających ją licznie gości.

Generalne ustalenia kodeksu reklamowego

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy, która podzielona została na 3 rodzaje terenów: zabudowy, leśne i otwarte.

• W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. W tych miejscach dopuszczalne są tylko reklamy wyłącznie na okres 30 dni, banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tablice reklamowe i urządzenia promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę Uprawnionych 8 Wsi.

Szyldy czyli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości

• Każdy przedsiębiorca może umieścić 2 szyldy na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu.

• Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2m2, a na pozostałych budynkach 4m2.

• Na budynkach szyldy muszą zachowywać określone odległości od okien, detali architektonicznych czy numeru porządkowego, nie mogą być umieszczane na dachach.

• Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszcza się szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn.

• Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2, muszą być mocowane do niego równolegle i nie wystawać poza jego krawędź. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe inne niż szyldy w terenach zabudowanych

• W terenach zabudowanych dozwolone są wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4m, które mogą być sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach jak szyldy.

• Można również sytuować kierunkowskazy reklamowe czyli tablice reklamowe wskazujące kierunek zawierające wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, dopuszczona konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, tabliczka drewniana w formie strzałki o wymiarach 85 cm x 25 cm.

• Nie dopuszcza się natomiast lokalizowania telebimów i reklam diodowych, reklam w pasie drogowym, na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych), na obiektach budowlanych, na drzewach, reklam przewoźnych i przenośnych, banerów i urządzeń pneumatycznych. Ogrodzenia

• W terenach lasów i otwartych można realizować ogrodzenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej, z drewnianych poziomych żerdzi o maksymalnej wysokości, odpowiednio 180 cm i 120 cm.

• W terenach zabudowanych nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych winny być wykonane wyłącznie z drewna, a do ich zabezpieczania nie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna.

• Konstrukcja ogrodzenia może być metalowa lub betonowa pod warunkiem, że nie będzie widoczna od strony drogi. W ogrodzeniach dopuszczone jest też wykonywanie słupków międzyprzęsłowych z rodzimego kamienia naturalnego pod warunkiem, że w budynkach zlokalizowanych na ogrodzonej nieruchomości zastosowano analogiczny rodzaj kamienia.

• Przęsła ogrodzenia mogą być wykonane z kutej stali pod warunkiem, że w budynkach zastosowano analogiczne elementy kute.

• Górna krawędź ogrodzeń winna być prosta i pozioma lub dostosowana do spadku terenu (ukośna lub schodkowana), nie dopuszcza się górnej krawędzi ogrodzeń w formie łuków, fal, zębów itp.

• Ogrodzenia i ich elementy mogą być zabezpieczane daszkami pod warunkiem, że będą one nawiązywać do architektury budynku zlokalizowanego na ogrodzonej nieruchomości.

• Od strony ulic nie wolno stosować elementów prefabrykowanych z betonu, blach, siatek plastikowych, poliwęglanu. Blachy mogą być stosowane jedynie do wykonywania tymczasowych ogrodzeń placów budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

• Ustalenia te nie dotyczą: baz, składów i obiektów o charakterze przemysłowym, cmentarzy, kapliczek przydrożnych, obiektów sportowych, szkół, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej większej niż 400m2, pod warunkiem, że forma ich ogrodzenia będzie dostosowana do formy ogrodzonego budynku, a materiały zastosowane do wykonania tego ogrodzenia będą spójne z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastosowanymi w ogrodzonym budynku.

• Maksymalna wysokość ogrodzeń przy budynkach o powierzchni całkowitej do 400m2 to 180 cm, obiektach małej architektury 120 cm, obiektach związanych z gospodarką rolną do 120 cm, bazach i składach, placach budów 220 cm.

• Ogrodzenia przy budynkach o powierzchni całkowitej większej niż 400m2 winny być dostosowane do formy architektonicznej budynku, a materiały zastosowane do jego wykonania spójne z elewacjami

• Uwaga! Istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu.

Czas na dostosowanie reklam

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały, w terminie 12 miesięcy.

• Można to jednak zrobić we własnym zakresie już wcześniej, do czego zachęcamy

• Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia.

• Rada Gminy ma również prawo do uchwalenia stawek opłaty reklamowej, składającej się z 2 części: stałej i zmiennej proporcjonalnej do pola powierzchni reklamy.

Cały Kodeks reklamowy dostępny jest TUTAJ

Schematy graficzne ilustrujące najważniejsze ustalenia kodeksu - TUTAJ