MAŁOPOLSKI E-SENIOR - REKRUTACJA


Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Kościelisko przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne.

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

• Ukończenie 65 lat,

• Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne.

Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

• Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

• Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

• Moja pierwsza poczta elektroniczna

• Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

• Facebook - serwis społecznościowy

• Aktywność obywatelska online

• Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

• Podstawy obsługi edytora tekstu • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

• Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

• Sprawy codzienne a Internet

• Potrzeby duchowe a Internet

• Zarządzanie swoimi finansami

• Rozrywka z Internetem W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Kościelisk, pokój nr 8 (sekretariat)

Dokumenty do rekrutacji:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - TUTAJ

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa - TUTAJ

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego - TUTAJ

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego - TUTAJ

4. Test diagnostyczny - TUTAJ