Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


 

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”, OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFRROW


Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania:


 

1) WNIOSKÓW W RAMACH OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

I. na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej. → pula środków 800.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017

II. na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa produktów lokalnych /Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego/ . → pula środków 500.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2017 do 13.07.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach opublikowanych w dniu 16.06.2017 r. na stronie: www.podhalanska.pl → zakładka Nabory 2017.


2) WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:

I. na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017/G

II. na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017/G

III. na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 3/2017/G.

Wnioski będzie można składać w terminie od 14.08.2017 do 28.08.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl , ogłoszenia ukażą się najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem naboru → zakładka Nabory 2017 oraz na stronie www.lgd.witkac.pl


 

3) FORMULARZY ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD w związku z opublikowaniem informacji o zamiarze realizacji operacji własnych:

I. w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Przedsięwzięcie 1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych. Informacja 1/2017/wł.

II. w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu. Informacja 2/2017/wł.

Operacje ww. będą realizowane przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacje własne pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Formularze można składać w biurze PLGD w terminie 14.06.2017 – 13.07.2017 r. do godz. 15:00, w sposób wskazany w informacjach na stronie www.podhalanska.pl

WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, UDZIELANE SĄ W BIURZE PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA: BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 310 ORAZ POD NUMEREM TEL. 18 20 11 543, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15:00, E-MAIL.: info@podhalanska.pl, www.podhalanska.pl

DODATKOWE INFORMACJE DO NABORÓW:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - TUTAJ

Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) - TUTAJ

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego - TUTAJ