Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogródek w Gminie Kościelisko


„Moje podwórko” 2017 W bieżącym roku zorganizowana została przez Wójta Gminy Kościelisko kolejna edycja konkursu pod nazwą „Moje podwórko”.

Celem konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, było:

• podkreślenie znaczenia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa na posesjach,

• rozpowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości,

• kształtowanie postaw proekologicznych,

• podniesienie poziomu utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych,

• uwrażliwianie na potrzeby zwierząt oraz ich humanitarne traktowanie,

• podkreślenie szacunku dla miejscowej tradycji, w tym regionalnych walorów architektonicznych, sposobu wykończenia elewacji i detalu architektonicznego, małej architektury, ogrodzeń i stosowania miejscowych materiałów budowlanych,

• a także budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy.

Do udziału w konkursie zgłoszono 15 posesji (po 6 z Kościeliska i Dzianisza oraz 3 z Witowa).

Do współpracy w ramach komisji konkursowej oprócz pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko pań Marzeny Truchan i Katarzyny Gał, zaproszone zostały panie Anna Bąk przewodnicząca Rady Sołeckiej Wsi Dzianisz, Ewa Słodyczka przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku oraz Elżbieta Watycha radna Gminy Kościelisko. Komisja oceniała wiele elementów: czystość i porządek na posesji, zieleń przydomową, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, warunki utrzymywania zwierząt, działania proekologiczne, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz estetykę małej architektury, ogrodzeń i reklam.

Wszystkie posesje zgłoszone w konkursie reprezentowały bardzo wysoki poziom utrzymania. Widać było wyraźnie, że właścicele dbają o swoje obejścia, zabudowania, ogrody, wykazując się przy tym dbałością o estetykę, wyobraźnią oraz dużym wkładem własnej pracy.

Po długiej dyskusji komisja zadecydowała o przyznaniu głównych nagród paniom Marii Grażynie Łowisz z Dzianisza, Zofii Słodyczce – Piwowarczyk z Witowa oraz Halinie Curlej z Kościeliska. W każdym sołectwie przyznano także po dwa wyróżnienia, w Dzianiszu dla pań Bogumiły Kalisz i Józefy Stopki – Faktor, w Witowie dla Krystyny Gut i Bożeny Nitsche, a w Kościelisku dla Krystyny Krzeptowskiej i Danuty Rysuli-Maliny. Pozostałym uczestniczkom konkursu, tj. z Dzianisza paniom Zofii Tylce, Halinie Pająk i Małgorzacie Łowisz, z Kościeliska Marii Krzeptowskiej, Władysławie Sopalli i Annie Buniowskiej, przyznano nagrody za udział.

Nagrody zostały uroczyście wręczone 10 września br., w czasie „Polaniarskiego Osodu”, a były to bony upominkowe do zrealizowania w sklepie ogrodniczym „Zieleń” s.c. J. i P. Poradzisz w Zakopanem, o wartości 400zł za pierwsze miejsce, i 200zł za wyróżnienie i 100zł za udział w konkursie.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym osobom i dziękujemy za udział w konkursie. Serdecznie zachęcamy do dbania o posesje i zgłaszania udziału w kolejnej edycji konkursu, który ogłoszony zostanie w przyszłym roku.

Marzena Truchan i Katarzyna Gał Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko