Gmina Kościelisko, Gminy Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, Związek Podhalan Oddział Kościelisko oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Kościelisku zapraszają na X Paradę Gazdowską.
Parada Gazdowska odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia 2017r., o godz. 12.00 na Polanie Sywarne w Kościelisku.


Zgłoszenia uczestników do parady i zawodów przyjmowane będą od godz. 10.00 do 11.30 na Polanie Sywarne w Kościelisku.


Tam też, będzie można zawrzeć polisę ubezpieczeniową,w przypadku, gdy ktoś z uczestników jej nie posiada.


Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 202 20 32 lub 18 207 00 51.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą by przedstawiciele mediów mieli ze sobą odblaskowe kamizelki; ułatwi nam to sprawę organizacyjną oraz zapewni większe bezpieczeństwo.


Przed wejściem na trasy należy zgłosić się w biurze zawodów celem odbioru akredytacji.

 

Sponsorami Parady Gazdowskiej w Kościelisku są:

Hurtownia "Brutal"

Karczma "Polany"

Cukiernia "Samanta"

Piekarnia Karpiel&Karpiel

Supermarket "Rajski" Kościelisko

Sklep Artur Bukowski

Sołtys wsi Kościelisko - Mateusz Nędza - Kubiniec

Weterynarz: Stanisław Bukowski Tyrała

Bieszczadzki Sklep Jeździecki "Galop"

 

 

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ” – 2017

1. Nazwą „Parada Gazdowska” określany jest cykl imprez obejmujących oceniane przez jury przejazdy paradne zaprzęgów konnych oraz przejazdy na czas w dyscyplinach kumoterki, skiring i ski-skiring. Podczas przejazdów paradnych oceniane są konie (dobór, utrzymanie, ułożenie, kondycja, rasa); uprząż; sanie lub kumoterki (styl, rodzaj, wykonanie) oraz powożący (ubiór, postawa, sposób powożenia).
2. W imprezie może brać udział uczestnik, który zapisze się na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer startowy, który będzie ważny w kumoterkach, skiringu i ski-skiringu we wszystkich imprezach (Biały Dunajec, Poronin, Ludźmierz, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko). W razie utraty numeru startowego należy skontaktować się z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem Organizatora w czasie Parady. Do przejazdów paradnych odrębne zestawy numerów będzie przyznawał każdorazowo Organizator danej imprezy.
3. Zapisów na listę startową można dokonać:
• w dniach od 9 do 11 stycznia 2017 r. w Gminnym Centrum Informacji i Promocji
w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godz. od 9:00 do 13:00, tel. 18 20 742 98.
• u danego Organizatora według wykazu imprez* na godzinę przed rozpoczęciem imprezy.
4. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym w „Paradzie Gazdowskiej”. Dopuszcza się również poza konkursem po zakończeniu wszystkich przejazdów zaliczanych do punktacji przejazd w kategorii ski-skiring uczestników w wieku 14 -18 lat.
5. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
6. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
7. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, kumoterkach, skiringu lub ski-skiringu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
8. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
9. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala. Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
10. Uczestnikowi w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
11. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
12. Poprawnego przebiegu imprezy na trasie będą pilnować sędziowie - nie prawidłowy przebieg tzw. „wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
13. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego (gwizdek lub dzwonek), uczestnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120 sekund. Pole startowe ma długość 5m.
14. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
15. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
16. Ze względu na wysoki poziom uczestników oraz wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada Gazdowska”, powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu.
17. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
18. Uczestnik może wnosić protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50 zł).
19. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.

*Wykaz imprez w poszczególnych miejscowościach wraz z osobą odpowiedzialną:
• Biały Dunajec, GOK dyr. Bartłomiej Kudasik tel. 18 20 016 90,
605 128 391, gok@bialydunajec.com.pl; Krzysztof Jarosz tel. 660 544 333

• Poronin, GCIiP Łukasz Nodzyński, tel. 18 20 742 98,
tel. 608 381 828, promocja@poronin.pl

• Ludźmierz, Oddział Związku Podhalan, Ewa Iwulska
tel. 18 26 555 95, 606 394 095, ewaiwu@wp.pl, zp.ludzmierz@wp.pl

• Bukowina Tatrzańska, BCK dyr. Bartłomiej Koszarek
tel. 721 007 221, biuro@domludowy.pl

• Kościelisko, Urząd Gminy Kościelisko Anna Fidermak,
tel. 18 20 79 100 wew. 32, oswiatapromocja@koscielisko.com.pl
oraz GOKR Kościelisko, dyr. Małgorzata Karpiel –Bzdyk tel. 18 20 700 51
gokr@koscielisko.com.pl

• Szaflary, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
dyr. Maciej Szostak tel.18 27 123 37,
gckpit@szaflary.pl

• Zakopane, Związek Podhalan Oddział Zakopane Andrzej Skupień tel. 509 796 566

Koordynator Parady Gazdowskiej 2017
Gminne Centrum Informacji i Promocji
w Poroninie
ul. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 18 20 742 98,

 

 

 

Regulamin Widza Parady Gazdowskiej 2017

 

1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służbowych służb mundurowych w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.
3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać w wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych przejazdach.
5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i koni.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb mundurowych.
7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność. Nie mają oni prawa do żadnych roszczeń wobec Organizatora, jak również do odszkodowania w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.