Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1. Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

2. Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

3. Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni, przy czym pierwszy dzień pobytu może przypaść na 24 lutego 2022 r. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

4. Weryfikacja danych przez gminę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

5. W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

6. Sposób wypłaty.

Świadczenie wypłacane jest z dołu. Zwracamy uwagę, że złożenie wniosku przed zakończeniem pobytu uchodźców spowoduje konieczność ponownego składania wniosku na następny okres aż do długości pobytu 60 dni. Prosimy o składanie wniosku w odstępach czasowych nie krótszych niż 20 dni.

7. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać:

- w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101, pokój 106 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach:

• poniedziałek od 9.00 do 17.00

• wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP .

Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

- drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Urząd Gminy Kościelisko Ul. Nędzy-Kubińca 101 34-511 Kościelisko lub na miejscu w urzędzie

8. Wzór wniosku do pobrania – TUTAJ

    Wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania - TUTAJ

    

UWAGA!!! Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.