Szanowni mieszkańcy.

Informujemy o obowiązku wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Termin rejestracji:

• przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności.

• w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do Rejestru-BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny do końca grudnia 2019 roku).

Zobacz więcej:

https://bdo.mos.gov.pl/ , https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami.

• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny

• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł