Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Kościelisko

Ul. Nędzy Kubińca 136

34-511 Kościelisko

                                                                                                                                                                                                                          Kościelisko, 22 maja 2018 roku

Zaproszenie


W imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 – pierwszy termin, 16.15- drugi termin w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisko.

Proponowany porządek Zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Protokolanta Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Walnego Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko z dnia 22 czerwca 2017 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko za rok 2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko za rok 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów działania Stowarzyszenia LOT GK na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia LOT GK na rok 2018
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania


Członków Informujemy, że z protokołem Zebrania Walnego z dnia 22.06.2017 r. oraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad można zapoznać się w siedzibie LOT Gminy Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 136.

Projekty uchwał dostępne są również na stronie internetowej Gminy Kościelisko:

WWW.gminakoscielisko.pl


Prezes Zarządu LOT Gminy Kościelisko

Stanisława Czubernat


Dokumenty na zebranie walne:

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WALNEGO 22 CZERWCA 2017 R. - TUTAJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - TUTAJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - TUTAJ

PROJEKTY UCHWAŁ - TUTAJ

PLAN PRACY - TUTAJ

PLAN FINANSOWY - TUTAJ