SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDZETU ZA ROK 2015 I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2016 r. Skarbnik Gminy Kościelisko Stanisława Czubernat przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy w roku 2015.

Radni przyjęli sprawozdanie i udzielili Wójtowi Gminy absolutorium.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 - SPRAWOZDANIE