XIX Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie sie w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 13.00

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Gminy Kościelisko

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Sprawozdanie Wójta z działalności od 12 maja br.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych

10. Sprawy bieżące

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie obrad