O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kościelisko wraz z sołtysem wsi Witów zapraszają wszystkich mieszkańców

na zebranie wiejskie, które odbędzie się


23 września 2018 roku (niedziela) w Szkole w Witowie o godz. 12.15


Porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania - wybór przewodniczącego Zebrania, - wybór protokolanta,

2. Omówienie prowadzonych inwestycji i remontów w sołectwie,

3. Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019 i podjęcie uchwały,

4. Sprawy bieżące,

5. Zakończenie zebrania.