INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz.U. z 2021, poz. 888 z późń.zm) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków mających na celu kontrolę częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Biorąc pod uwagę art. 152 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U z 2021 poz. 1973 z późn.zm.) eksploatujący oczyszczalnię obowiązany jest ją zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem tzn. od momentu oddania jej do użytkowania.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do właścicieli lub użytkowników nieruchomości, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do złożenia stosownej informacji na załączonym formularzu, do Urzędu Gminy Kościelisko (dziennik podawczy pok. nr 001)
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Hajdas, tel. 18-20-23-400 wew. 209, pok. nr 107

Formularz -TUTAJ

Oświadczenie - TUTAJ