Gminny Zespół Obsługi Finansowo Księgowej

Adres:

ul. Nędzy Kubińca

76 34-511 Kościelisko

tel./ fax: (0 18) 20 00 960

e-mail: gzofk@koscielisko.com.pl

Kierownik: Agnieszka Pawlikowska

tel./ fax: (0 18) 20 00 960

e-mail: kierownik.gzofk@koscielisko.com.pl

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • obsługa finansowo - księgowa jednostek,
  • obsługa kadrowa jednostek,
  • obsługa płacowa pracowników jednostek, w tym: naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu oświaty, pomocy społecznej, zatrudnienia, wynagrodzeń finansowo-księgowych itp. 
  • kontrola placówek w zakresie każdorazowo ustalonym przez Wójta Gminy, a w tym między innymi w zakresie utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, sanitarnym, bezpieczeństwa p.poż i bhp., gospodarowania mieniem itp.,
  • opracowywania i przedkładania Wójtowi Gminy rocznych planów finansowych Zespołu, składanie sprawozdań z ich realizacji, a także: informacji, analiz, statystyk oraz projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych w zakresie oświaty i pomocy społecznej

WYKAZ JEDNOSTEK obsługiwanych przez Zespół Obsługi Finansowo - Księgowej:

Gminny Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej został utworzony Uchwałą nr III/26/02 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2002 r.

Swoją działalność rozpoczął z dniem 1 luty 2003 r.