ZARZĄDZENIE Nr 12 /2017 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko

ZARZĄDZENIE - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA - Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko” - TUTAJ 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA - Granice obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA - Granice obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA - Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko – GPR-u  - TUTAJ

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELISKO

 RAPORT - TUTAJ

  

PROJEKT REWITALIZACJI

ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko -TUTAJ

 

Wójt Gminy Kościelisko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko.

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia, że w dniach od 04.01.2017 r. do 30.01.2017r przeprowadzone są konsultacje społeczne: projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka „Dla mieszkańca”, „Ważne sprawy w gminie”, podzakładka „Projekt rewitalizacji” oraz w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. 4”

Debata społeczna mieszkańców Gminy Kościelisko i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko w dniach:

 • 23.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Kościelisko o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Kościelisku - 34-511 Kościelisko – Szeligówka 11
 • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Dzianisz o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dzianiszu - 34-514, Dzianisz 201
 • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Witów o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Witowie - Witów 119, 34-512 Witów
 • zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Kościelisko, Rad Sołeckich, Organizacji Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze.
     PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - 

TUTAJ 

     DIAGNOZA DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOŚCIELISKO - 

TUTAJ

     WNIOSEK O WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - 

TUTAJ

                                 FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ 

               
       MAPY DO PROJEKTU REWITALIZACJI: 
            ZAŁ. NR 1 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 2 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 3 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 4 - 

TUTA

           J
            ZAŁ. NR 5 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 6 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 7 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 8 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 9 - 

TUTAJ

            ZAŁ. NR 10 -

TUTAJ