Witów, dnia 25 sierpień 2020 r.

                                                                                   

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysem wsi Witów zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

w dniu 6 września 2020 roku (niedziela) w Szkole Podstawowej w Witowie (sala gimnastyczna) o godz. 12.15


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania - wybór przewodniczącego Zebrania, - wybór protokolanta,

2. Informacja o realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

3. Informacja Wójta o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie,

4. Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021 i podjęcie uchwały,

5. Sprawy bieżące,

6. Wolne wnioski,

7. Zakończenie zebrania.