Nabór na stanowisko Animatora

Wójt Gminy Kościelisko poszukuje pracownika na stanowisko Animatora Boiska Sportowego Orlik w Kościelisku w okresie od 1 marca 2021r. do 30 listopada 2021r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ANIMATOR

Oferty należy składać do dnia 8.02.2021r. do godz. 12 00 na dzienniku podawczym urzędu gminy Kościelisko w pokoju nr 8 lub pocztą na adres 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Anna Fidermak pod numerem telefonu 182022032

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2021 – 30.11.2021

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca średnio 40 godzin tygodniowo

Praca w godzinach popołudniowych poniedziałek- piątek 16.00 – 21.00 , sobota , niedziela od 14.00 – 21.00

 

I.  Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),

2. działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

3. włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

4. współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

5. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

6. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

7. dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,

8. nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,

9. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

10. doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

11. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnej z ofert. Kandydaci zostaną poproszenie na rozmowę z Wójtem Gminy Kościelisko w dniu 09.01.2021r.