Drodzy Mieszkańcy,

 

Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo funkcjonować i działać w ostatnich miesiącach. W czasie kiedy brak jest jasnych i czytelnych komunikatów i zasad ze strony rządu, zasad które byłyby następnie konsekwentnie przestrzegane. W czasie gdy zamykaniu przez Państwo poszczególnych działalności nie towarzyszy wystarczająca pomoc finansowa albo nie ma tej pomocy w ogóle.

Jako samorządowcy gmin górskich pamiętamy, że jesteśmy tymi, na których ciąży odpowiedzialność, zwracania uwagi rządzącym na fakt,  że bezpieczny sezon zimowy w turystyce jest możliwy. Staramy się jednocześnie uzmysłowić im, w jak trudnej sytuacji są nasi mieszkańcy.

W trakcie wczorajszej sesji Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za styczeń, luty, marzec 2021 r. (I kwartał).

Uchwała podjęta w takim zakresie  nie wprowadza różnic między przedsiębiorcami i obejmuje swym działaniem tych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu przez pandemię. Nasze działania poszły więc dalej niż możliwości, które daje w tym zakresie samorządom górskim uchwała Rady Ministrów.

Zwolnienie będzie przysługiwało przedsiębiorcom świadczącym:

1) usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),

2) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,

3) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10- restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

4) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 85.5- Pozaszkolne formy edukacji, w szczególności usługi z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej i sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

5) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 93- Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, w szczególności polegające na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów fitness, parków rozrywki, basenów i siłowni.

 

Jednocześnie deklarujemy, ze wraz z radnymi będziemy na bieżąco przyglądać się sytuacji i jeżeli zajdzie potrzeba, stosować adekwatne rozwiązania ( np. kwestia podatku od środków transportowych, itd.)

Zdaję sobie sprawę, że zwolnienie z podatku dla osób prowadzących działalność za I kwartał, to pomoc, która jest jedynie kroplą w całym morzu Waszych potrzeb. Wiem także, że tak naprawdę wolelibyście pracować i prowadzić działalność.

Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będzie to możliwe.

Ponieważ znajdujemy się w okresie, kiedy przygotowywane są decyzje podatkowe na 2021, proszę aby przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnień, złożyli jak najszybciej stosowne oświadczenia. Usprawni nam to proces ich wydawania, a następnie dostarczania.

Jednocześnie proszę Was o terminowe regulowanie pozostałych zobowiązań (podatki od osób fizycznych, opłaty za śmieci, itd.). Budżet Gminy jest w dużej mierze oparty na tych wpływach. Pozwolą one na realizację inwestycji, na które mieszkańcy wszystkich sołectw czekają.

Obok znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz ze wzorami wmaganych druków. Pozdrawiam Was. Pozostańmy w kontakcie.

 

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko


Podatki - zwolnienia

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID19.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości 100 % dotyczy I kwartału 2021r.

Udzielane będzie na wniosek przedsiębiorcy (termin złożenia do 31.03.2021 r.).

Podstawa: Uchwała Rady Gminy Kościelisko nr XXI/177/21 z dnia 25.01.2021 - TUTAJ

 

Podatnik zobowiązany jest do:

1. złożenia oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej (druk: TUTAJ

 wersja PDF -TUTAJ)

 2. wypełnienia formularza informacji przedstawionanych przy ubieganiu się o pomoc publiczną (druk TUTAJ)

 

3. dokonania korekty informacji IN-1 (druk: TUTAJ) wraz z załącznikami ZIN-1 (druk: TUTAJ), ZIN-2 (druk: TUTAJ) - dotyczy osób fizycznych

 

4. dokonania korekty deklaracji DN-1 (druk: TUTAJ) wraz z załącznikami ZDN-1 (druk: TUTAJ), ZDN- 2  (druk: TUTAJ) -  dotyczy osób prawnych 

 

 

Uwaga!

W celu poszerzenia grona podatników uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę nr XXII/182/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Na jej podstawie o zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu lokali, budynków zajętych na działalność gospodarczą mogą ubiegać się podatnicy którzy sami nie są przedsiębiorcami, a oddali nieruchomości w posiadanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach ujętych uchwałą. W takim to przypadku podatnik zobowiązany jest do przedłożenia korekt informacji podatkowych wraz z załącznikami wymaganymi przez zapisy uchwały (dostępne poniżej). Ponadto podatnik winien przedłożyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą w celu weryfikacji samego uprawnienia do ulgi. 

 

Dokumenty do zwolnienia w ramach uchwały 182

 

Uchwała nr XXII/182/21 z dnia 4 marca 2021 r. - TUTAJ

Oświadczenie - uchwała nr 182 - TUTAJ

Oświadczenie de minimis - TUTAJ

Informacja de minimis - TUTAJ