Graj i wygrywaj!

 

 
Nagrody główne:

Weekend dla 2 osób w Apartamentach Cztery Pory Roku
Pakiet z Chochołowskich Term typu Open dla 2 osób + zabiegi Spa 
Restauracja Ku Dolinie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w restauracji 

 
Wyróżnienia:

3 całodzienne wejście do Chochołowskich Term voucher dla 2 osób
3 całodzienne wejście do Term Bania voucher dla 2 osób
16 plecaczków z Gmina Kościelisko

Regulamin konkursu „Kolory jesieni”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361723315, REGON: 366050661, KRS: 0000651172,  zwane dalej „Organizatorem Konkursu” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Kolory jesieni”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.

3.  Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie: www.konkurs.gminakoscielisko.pl

4.  Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.konkurs.gminakoscielisko.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie osób zainteresowanych.

 § 2

Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział WYŁĄCZNIE osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:

a)  jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook i polubi profil „Pokochaj Kościelisko” - https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/

b) polubi i skomentuje jeden z postów konkursowych,

c)  wykona zadanie konkursowe, polegające na wstawieniu zdjęcia pod postem na stronie Pokochaj Kościelisko https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/ z jesiennego pobytu w Gminie Kościelisko, oznaczeniu jednej osoby, napisaniu powodu, dla którego chętnie tutaj wróci, polubi post konkursowy oraz funpage Pokochaj Kościelisko.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”, powinny zgłosić się do udziału w Konkursie, poprzez wykonanie na facebookowym profilu https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/ zadania konkursowego tj. wstawieniu zdjęcia pod jednym z 5 postów na stronie Pokochaj Kościelisko https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/ z jesiennego pobytu w Gminie Kościelisko, oznaczeniu jednej osoby, napisaniu powodu, dla którego chętnie tutaj wróci, polubi post konkursowy oraz funpage Pokochaj Kościelisko.  Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.

2. Uczestnik konkursu ma prawo do publikacji kilku postów konkursowych, jednak ocenie (wyróżnienie, nagroda) będzie podlegał tylko jeden. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

4. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.

5. Niedopuszczalne jest:

a)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;

b) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

§ 4

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Konkurs trwa od 22.09.2020 r. g. 15:00 do 21.10.2020. g. 15:00

2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy  wykonali zadanie opisane w § 3, wyłonionych zostanie 3 zwycięskich Uczestników Konkursu, którzy zamieścili najciekawsze zdjęcie wraz z opisem i oznaczeniem jednej osoby i sześć wyróżnień dla par (wyróżnienia przydziela organizator losowo).

Nagrody w Konkursie stanowią:
I Weekend dla dwóch osób w Apartamentach Cztery Pory Roku (do wykorzystania 2 noclegi dla dwóch osób w terminie 22.10-22.12.2020 - ustalenie telefoniczne z właścicielem obiektu)
II Pakiet z Chochołowskich Term typu Open dla dwóch osób+ zabiegi Spa (masaż częściowy lub masaż stóp i dłoni do wyboru) do wykorzystania w terminie 22.10-22.12.2020 r.)
III Restauracja Ku Dolinie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w restauracji (w terminie 22.10-22.12.2020 r.)

Wyróżnienia:

3 całodzienne wejście do Chochołowskich Term voucher dla dwóch osób  (do wykorzystania w terminie 22.10-22.12.2020 r.)
3 całodzienne wejście do Term Bania voucher dla dwóch osób (do wykorzystania w terminie 22.10-22.12.2020 r.)

16 plecaczków z Gmina Kościelisko.

3. Wyniki Konkursu będą opublikowane do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu konkursu na stronie głównej profilu Organizatora: https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/ w formie specjalnego postu konkursowego z  oznaczeniem zwycięzców.

 


 

4. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięskich Uczestników Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.

5. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod postem konkursowym przez jury Konkursu.

6. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięskimi Uczestnikami w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook. W tym przypadku zwycięski Uczestnik powinien zwrócić szczególną uwagę na skrzynkę odbiorczą „inne” na portalu Facebook, w której nie przychodzą powiadomienia o nowej wiadomości.

7. W terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu zwycięski Uczestnik powinien przesłać na adres e-mail Organizatora centrumturystyki@gminakoscielisko.pl dane do kontaktu. Nagroda/ voucher zostanie doręczony przesyłką kurierską.

8. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięskimi Uczestnikami w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

9. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.

 § 5

Ochrona Danych Osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje jak poniżej.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościeliska, ul. Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361723315, REGON: 366050661, KRS: 0000651172 posiadająca kontaktowy adres e-mail: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl. Ponadto, z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt w sposób następujący Fanpage: https://www.facebook.com/PokochajKoscielisko/.

3. Dane osobowe podawane w związku z Konkursem (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, wizerunek, adres korespondencyjny, nr telefonu) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu stanowi zgoda Uczestnika Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Z zastrzeżeniem § 6 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu i w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu i wydania nagrody lecz nie dłużej niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych. Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia dyspozycji przeniesienia danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Stosowne oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone na adres Organizatora wskazany w ust. 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora (administratora) każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Prawa autorskie

Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika zgodnie z § 3  Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie ze zgłoszenia przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 12 miesiące po jego zakończeniu, bez ograniczeń́ terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Zgłoszeń od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszeń.

 

 

Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zgłoszeń na Organizatora. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych zgłoszeń oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawcy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również̇ w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do zgłoszeń na podmioty trzecie.

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszenia, a zgłoszenia nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do zgłoszenia.

2. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonego zgłoszenia przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Zgłoszeń stanowić́ będą̨ przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę̨ na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń.

3. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń, nie są̨ zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych zgłoszeń.

4. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń, są̨ uprawnione do korzystania z nagrodzonych Zgłoszeń w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonego zgłoszenia. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych zgłoszeń i zobowiązuje się̨ nie wykonywać́ względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych zgłoszeń.

5. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

6. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.  Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.