Informacja w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kościelisko

Od 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały nr XIX/163/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 listopada 2020 r., stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą :

a) 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji gdy nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do ww. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2021 roku właściciel nieruchomości kompostujący bioodpady winien złożyć korektę deklaracji w terminie do 10 lutego 2021 roku zawierającą informację, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.