II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń alkoholowych - Gmina Kościelisko

Urząd Gminy Kościelisko przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Kościelisko, że 31 maja 2020 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jeśli wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy – opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.

Gdy wygaszenie zezwolenia następuje z urzędu – opłatę za posiadanie zezwolenia nalicza się do dnia uprawomocnienia się decyzji o jego wygaszeniu.

Należność można uiścić w kasie Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu PBS w Zakopanem nr 62 8821 0009 0000 0000 1443 0011