Opłaty za odbiór odpadów niższe dla oddających bioodpady

Kościelisko, 07.12.2020 r.


Informacja w sprawie możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w przydomowym kompostowniku bioodpady stanowiące odpady komunalne.Od 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały nr XIX/163/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 listopada 2020 r., możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej ww. uchwałą Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.

Aby skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2021 roku właściciel nieruchomości kompostujący bioodpady winien złożyć korektę deklaracji w terminie do 10 lutego 2021 roku zawierającą informację, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Wzór deklaracji DO-1 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/druki-do-pobrania/odpady-druki oraz u sołtysów. Ważne informacje dotyczące kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów.

WAŻNE! bioodpady należy segregować!

Bioodpadów nie wolno wrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane (odpady komunalne pozostałe po segregacji niesegregowane odpady komunalne).

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

• kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;

• kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Kompostownikiem może być drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.


Utrata prawa do zwolnienia

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy, właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego

lub 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

lub 3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do przedmiotowego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wójt Gminy Kościelisko

                                                                                                                                                                    Roman Krupa