O G Ł O S Z E N I E

                                                        z dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Na podstawie przepisów  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na podstawie uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XXXII/238/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, oraz  Zarządzenia Wójta Gminy Kościelisko 23/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. i stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia Regulaminu Konkursu

 

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych odpowiadającym celom Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Na Rok 2018

 

I.                   Rodzaj i formy realizacji zadania.

Zadania, o których mowa wyżej mogą być realizowane w szczególności poprzez następujące działania:

1.      organizację imprez i wydarzeń kulturalnych promujących w Gminie Kościelisko kulturę
i sztukę w tym kulturę i sztukę regionalną,

2.      stworzenie wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom Gminy i gościom przebywających na jej terenie) możliwości uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, zmierzających do ich rozwoju kulturalnego, intelektualnego i społecznego.

3.      wspieranie działań w zakresie kultury i jej dziedzictwa w tym kultury regionalnej (tradycji, obyczajów, zwyczajów i rzemiosła) poprzez:

a) wspieranie działań zespołów regionalnych z terenu Gminy Kościelisko

b) wspieranie działań innych grup twórczych działających na terenie Gminy Kościelisko

4.      aktywizacja różnych grup wiekowych poprzez ich współpracę o charakterze kulturalnym, społecznym i wychowawczym poprzez:

a) organizację zajęć i spotkań integracyjnych dla ludzi starszych z terenu Gminy Kościelisko.

5.      organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w 2018 r. ma odbywać się - ze szczególnym uwzględnieniem przypadającego w 2018 r. Jubileuszu 100 - lecia odzyskania  przez Polskę Niepodległości;

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi:
w 2018 r. - 20.000.00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 450) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze. zm.).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania w tym warunki składania ofert oraz wymagane dokumenty:

1.      Termin realizacji zadania

1)      Termin realizacji zadań będących przedmiotem ogłoszonego konkursu ofert ustala się na okres od 15 maja do 31 grudnia 2018 r.

2. Warunki realizacji zadania:

1) zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

2) zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kościelisko oraz gości przebywających na jej terenie,

3) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Kościelisko po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

4) w rozliczeniu kosztów nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.

3. Oferty składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

„Otwarty Konkurs Ofert z zakresu – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych”.

 

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy Kościelisko – zakładka z paska zadań - Organizacje Pozarządowe – Druki dla organizacji.

 

4. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje w szczególności:

1) nazwę i siedzibę podmiotu, aktualny wpis do sądu lub innego organu rejestrowego (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia),

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszonym konkursie

3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

4) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

5) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczą zadnia publiczne,

6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł,

7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6) oraz inne elementy określone w § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kościelisko Nr 23/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

5. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego (część IV punkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego – część IV punkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów”).

6.  Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a) w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w KRS – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru/ewidencji;

b) w przypadku wyboru innego rodzaju reprezentacji podmiotów składających oferty niż wynikający z KRS lub z innego rejestru/ewidencji – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów ( za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową)

c) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub statutu spółki;

7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmioty te określają sposób reprezentacji wobec organu administracji publicznej.

8. Oryginały dokumentów winny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie.

9. Oferty, które nie spełnią wymogów wskazanych w punktach 1-8 zostaną odrzucone.

 

V. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa z dniem 04 maja 2018 r. o godz.15ºº.

2. Miejsce składania ofert: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kościelisko (pokój Nr 8) lub Sekretariat Urzędu Gminy Kościelisko  (pokój Nr 7) lub za pośrednictwem Poczty.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania na poczcie.

Szczegółowych informacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, tel. 182079100 wew. 36 lub bezpośrednio po numerem 182022036.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
07 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko o godz. 11ºº.

Wynik Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych ogłoszony zostanie w dniu 09 maja 2018 r.

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kościelisko na co najmniej tydzień przed rozstrzygnięciem Konkursu Ofert.

3. Tryb oceny ofert:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

1) W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert, która polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.

Kryteria kompletności i prawidłowości ofert określone zostały szczegółowo w Regulaminie Konkursu.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą poddane ocenie merytorycznej. Wykaz organizacji których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych zostanie podany w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu konkursu.

2) W drugim etapie konkursu komisja konkursowa, dokonuje oceny merytorycznej zawartości oferty/ofert i ustala najkorzystniejszą ofertę/oferty, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z jej wysokością, oraz listę ofert którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.

4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja  konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczne (zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),

2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne),

3) organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, (lokalowe, sprzętowe), doświadczenie w realizacji powyższych zadań,

4) analizy prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w ubiegłych latach,

5) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,

6) w przypadku stowarzyszeń kultury i innych organizacji realizowanie wcześniej podobnych zadań i przedsięwzięć.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kościelisko po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Warunkiem zawarcia umowy jest;

-  posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

- korekta projektu kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

- korekta harmonogramu w przypadku gdy przyznana dotacja w mniejszej wysokości niż wnioskowana spowoduje, że zadania nie będzie można zrealizować w pełnym zakresie.

W przypadku przyznania dotacji w mniejszej wysokości Komisja Konkursowa może określić możliwy do dofinansowania zakres merytoryczny zadania ofertowego lub wskazać pozycje wymienione w kosztorysie zadania, które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Korekta harmonogramu działań nie może spowodować sytuacji, w której planowane do realizacji zadanie publiczne nie mieściłoby się w zakresie ogłoszonego konkursu i tym samym nie osiągnęłoby zamierzonego ogłoszonego w nim celu.

 

VIII. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W roku 2017 na podstawie rozstrzygniętego konkursu na realizację zadań z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych wydatkowano na rzecz organizacji pozarządowych, które wygrały konkurs kwotę – 20.000.00 złotych (słownie; dwadzieścia tysięcy złotych) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii.

 

IX. Wyniki rozstrzygnięcia podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i zostaną ogłoszone w dniu 09 maja 2018 r.

 

X. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),

5. Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XXXII/238/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

6. Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko Nr 23/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. i Regulaminu Konkursu  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

XI. Pozostałe kwestie

Przed złożeniem oferty należy wnikliwie zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu Ofert wprowadzonym w/w Zarządzeniem.

Regulamin Konkursu zamieszczony jest w BIP Urzędu Gminy Kościelisko, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Określa on w sposób szczegółowy zasady przyznawania dotacji;

Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi oferentom.

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 23/2018

WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez
i wydarzeń kulturalnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ), art. 11 i 13 w zw. z art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na podstawie uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XXXII/238/17
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 oraz  ogłoszenia z dnia
13 kwietnia 2018 r. o Otwartym Konkursie Ofert na zadanie publiczne z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 

§ 1.

 

1. Wprowadza się Regulamin Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 

2. Treść Regulaminu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

1. Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie ofert na wykonanie zadania publicznego powołanego na wstępie, będącego przedmiotem Otwartego Konkursu Ofert, zostanie powołana osobnym Zarządzeniem Wójta.

2. Wynik Otwartego Konkursu Ofert ogłoszony zostanie w dniu 09 maja 2018 r.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018

                                                                          Wójta Gminy Kościelisko

                                                                          z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH.

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ), art. 11 i 13 w zw. z art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na podstawie uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XXXII/238/17 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi I Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 oraz  ogłoszenia z dnia
13 kwietnia 2018 r. o Otwartym Konkursie Ofert na zadanie publiczne z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

 

Przeprowadzenie konkursu ofert

 

§ 2.

 

1.      Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Kościelisko z zakresu  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

2.      W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określone w części I Ogłoszenia
o Konkursie.

3.      Konkurs ogłasza Wójt Gminy Kościelisko w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez rozplakatowanie informacji na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

4.      Wójt Gminy Kościelisko podaje w ogłoszeniu o konkursie kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na realizację wymienionego zadania.

5.      Ogłoszenie o konkursie opublikowane będzie z 21 – dniowym wyprzedzeniem.

6.      Konkurs organizowany jest raz w roku w terminie nie później niż do 30 września lub
w przypadku nierozdysponowania środków w innym terminie, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.

7.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r.

- Na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20.000.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie,  sposób przygotowania oferty
i obowiązujące terminy

 

§ 3.

 

1.      Do konkursu przystąpić mogą zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami ogłoszonego Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie publiczne.

2.      Dotacja może być przyznana na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środków z dotacji nie można wykorzystać na finansowanie innej działalności statutowej oferenta wykraczającej poza zakres projektu.

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez oferenta.

4.      W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina może zlecić realizację zadania publicznego jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty przeznaczonej przez Wójta Gminy.

5.      Środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wyłonione w drodze konkursu.

6.      Rozliczenie przyznanej dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

7.      Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.

 

                                                                § 4.

 

1.      Zlecenie zadań publicznych, o których mowa w części I Ogłoszenia o Konkursie odbywać się będzie w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Formę każdorazowo określa ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert.

2.      Wsparcie realizacji zadania publicznego następuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca zobowiąże się do wykorzystania innych środków finansowych niż dotacja. Powierzenie następuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie deklarował wykorzystania środków innych niż dotacja.

3.      Dotowane z budżetu Gminy Kościelisko mogą być zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kościelisko oraz gości przebywających na jej terenie.

 

Przeprowadzenie konkursu ofert

 

§ 5.

 

1.      Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościelisko osobnym  zarządzeniem i składa się ona z co najmniej 3 osób.

2.      W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Kościelisko oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

3.      Wyboru reprezentanta organizacji pozarządowej do prac Komisji Konkursowych spośród osób zgłoszonych przez te organizacje na „Listę reprezentantów organizacji pozarządowych do prac w Komisjach w Otwartych Konkursach Ofert” dokonuje Wójt Gminy Kościelisko.

4.      W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.      W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby pozostające w stosunku faktycznym lub prawnym z uczestnikami konkursu budzące uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

6.      Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji Wójt Gminy dokonuje zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.

7.      Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie zgłoszonych ofert,

- ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,

- określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania dotacji oraz kwoty dotacji,

- wnioskowanie do Wójta Gminy o zatwierdzenie dotacji.

8.      Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

9.      O terminie i godzinie rozpoczęcia pracy komisji konkursowej jej członkowie zostaną powiadomieni na 3 dni wcześniej. Niestawiennictwo członków komisji w wyznaczonym dniu nie wstrzymuje prac komisji jeśli obecna będzie co najmniej 1/2 jej członków.

10.  Komisja obraduje na posiedzeniu. Za organizacje pracy odpowiada Przewodniczący Komisji wybrany spośród członków Komisji.

 

Kryteria i tryb wyboru ofert

 

§ 6.

 

1.  Oferta składana przez podmioty powinna zawierać wszystkie informacje określone
w części IV pkt 4 ppkt od 1 do 7 Ogłoszenia o Konkursie.

2. Oferty składa się w formie  papierowej na obowiązującym formularzu przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

 

„Otwarty Konkurs Ofert z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych”.

 

 

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy Kościelisko – zakładka
z paska zadań - Organizacje Pozarządowe – Druki dla organizacji.

 

3. Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedstawić również:

1) aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu (ważny do sześciu miesięcy od daty wystawienia) określony w  części IV pkt 6 ppkt a, b lub c Ogłoszenia o konkursie,

2) wykaz podobnych zrealizowanych przez podmiot zadań w ciągu ostatnich 2 lat,

3) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Gminy,

4) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych

działań

4. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie. W sytuacji gdy osoby upoważnione nie posiadają pieczątek imiennych, każda strona powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem
z podaniem pełnionej funkcji.

Oferta nie spełniająca tego wymogu zostanie oceniona jako wadliwa i zostanie odrzucona.

5. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot.

 

§ 7.

 

1.      Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert do Urzędu Gminy przez Dziennik Podawczy, Sekretariat lub za pośrednictwem Poczty w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Konkursie.

2.      Komisja w trakcie oceny wniosków może prosić podmioty o dodatkowe informacje.

3.      Oferenci, którzy składają kilka ofert w konkursie powinni złożyć każdą ofertę
w oddzielnej kopercie, załączniki i dokumenty do oferty mogą być w takiej sytuacji dołączone tylko do jednej oferty.

 

§ 8.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym przez Wójta Gminy Kościelisko w ogłoszeniu konkursowym, wypełnione pismem drukowanym maszynowo lub komputerowo, zawierające zadania zgodne ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację.

 

§ 9.

 

1.  Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert w następującym trybie:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert, która polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.

a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

b. otwiera koperty z ofertami,

c. uznaje ofertę za prawidłową i kompletną, jeżeli strony oferty są ponumerowane i jest ona połączona w sposób trwały np. zszyta, spięta (niezbindowana) oraz jeżeli dołączone są do niej wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wymienione w ogłoszeniu i § 6 Regulaminu

d. uznaje, które kryteria musi spełniać aby została uznana za prawidłową,

- oferta złożona przez podmiot uprawniony do udziału w Konkursie;

- złożona na prawidłowym formularzu;

- złożona w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;

- zadanie określone w ofercie jest zgodne z celami i założeniami Konkursu;

- złożona oferta jest zgodna z działalnością statutową Oferenta (nieodpłatną lub odpłatną);

- Oferent nie pobiera wpłat i opłat od adresatów zadania publicznego, jeśli nie prowadzi działalności odpłatnej w zakresie, w jakim jest realizowane zadanie publiczne (Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej w tym samym zakresie co działalności gospodarczej);

- termin realizacji zadania publicznego jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu
o Konkursie;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalni rachunkowym;

- kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów (tj. koszt jednostkowy pomnożony przez rodzaj miary np. szt., usługa, osoba, itp..,);

- wszystkie pola łącznie z oświadczeniem pod ofertą są wypełnione;

- oferta wraz z załącznikami jest opieczętowana (pieczęć nagłówkowa organizacji i imienna osób uprawnionych) i podpisana czytelnie przez osoby do tego uprawnione;

e. odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie
i Ogłoszeniu ogłoszenia,

2) w drugim etapie konkursu komisja konkursowa:

a. dokonuje oceny merytorycznej zawartości oferty/ofert,

b. ustala najkorzystniejszą ofertę/oferty.

c. rekomenduje udzielenie dotacji wraz z jej wysokością,

d. przygotowuje listę ofert którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.

2. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

- merytorycznej wartości oferty, jej zbieżności z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,

- społeczne znaczenie inicjatywy (korzyści płynące dla mieszkańców Gminy),

- koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

- perspektywy kontynuacji zadań i potencjalne źródła dalszego finansowania,

- efekty dotychczasowej pracy,

- doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Kościelisko,

- zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

- merytorycznego przygotowania podmiotu do realizacji zadań,

- umiejętności pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez podmiot
z różnych źródeł,

- stosowania przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych,

- oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu wielkości zadania.

3. Oceny projektu dokonuje każdy członek Komisji. Ustala się dla poszczególnych kryteriów punktację w skali 1-5. Końcowa ocena projektu jest sumą wszystkich punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji.

4.      Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę kryteria określone w § 9 ust. 2 Regulaminu wybiera ofertę/y do dofinansowania.

5.      Komisja, rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

6.      Ilość uzyskanych punktów ma znaczący ale nie decydujący wpływ na wybór oferty
i wielkość dofinansowania

7. Komisja może nie przyznać dotacji, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymaganych kryteriów.

§ 10.

 

1.      Komisja sporządza protokół konkursu, podpisywany przez członków Komisji oraz listę podmiotów i przedstawia je Wójtowi Gminy. Protokół zawiera ocenę ofert wraz
z podaniem ilości otrzymanych punktów i wielkością przyznanej dotacji.

2.      Wójt Gminy Kościelisko po zapoznaniu się z rekomendacją ofert przedstawioną przez Komisję przyznaje środki. Wójt nie jest związany opinią Komisji.

3.      Wójt informuje o wynikach konkursu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 11.

 

1.      Wójt Gminy zgodnie z art. 15 ust 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) ogłasza niezwłocznie o wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 w/w ustawy.

2.      Uczestnicy konkursu zostaną po rozstrzygnięciu konkursu poinformowani pisemnie
o wynikach konkursu, a oferenci, których oferty zostaną wybrane zostaną zaproszeni bez zbędnej zwłoki ze strony organu do podpisania umów.

 

Sposób rozliczania dotacji i kontroli wykonywania zadania

 

§ 12.

 

1. Formę i termin przekazania dotacji podmiotom i sposób ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Przekazywanie dotacji na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych nastąpi po podpisaniu umowy, w następujących formach uzgodnionych z organizacją:

- w ciągu 30 dni od podpisania umowy lub,

- z góry w transzach lub,

- z dołu, w formie refundacji.

 

§ 13.

 

1.      Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych
z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji w szczególności:

1)      są uwzględnione w zatwierdzonym budżecie zadania;

2)      zostały skalkulowane na podstawie cen rynkowych;

3)      odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem;

4)      zostały poniesione w okresie realizacji zadania określonego w umowie;

5)      zostały faktycznie poniesione i są odpowiednio udokumentowane (poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej)

2.      Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być udzielane na:

1)      Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może być odliczony w oparciu o ustawę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

2)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów oraz prace remontowe 
i budowlane,

3)      leasing

4)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

5)      odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań

6)      koszty kar i grzywien;

7)      koszty procesów sądowych;

8)      nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej i finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania publicznego,

9)      udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

10)  przedsięwzięcia, które są dofinansowywane ze środków publicznych.

11)  koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów)

12)  pokrycie kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych (np. pracowników obsługi księgowej, informatycznej, administracyjno biurowej)
i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe) z wyjątkiem § 14 ust. 3.

 

Zasady Konstruowania Budżetu

 

§ 14.

 

1.      Koszty realizacji zadania publicznego dzielimy na koszty merytoryczne, obsługi zadania publicznego (w tym koszty administracyjne) oraz inne koszty (w tym koszty wyposażenia i promocji).

2.      Koszty merytoryczne zadania publicznego to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Oferent zamierza ponieść w ramach realizacji zadania publicznego, a które są bezpośrednio z nim związane (materiałów niezbędnych do realizacji zadania publicznego, opiekunów, trenerów, sprzętu niezbędnego dla uczestników, wyżywienia, transportu).

3.      Koszty obsługi zadania publicznego stanowią tę część kosztów Oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania.

W szczególności koszty obsługi mogą obejmować:

1)      koszty zarządu (m.in. koordynacja projektu, obsługa księgowa projektu);

2)      opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);

3)      opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;

4)      usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe;

5)      koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;

6)      środki do utrzymania czystości pomieszczeń.

4. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego – ich ostateczny poziom zostanie określony w umowie.

5. Inne koszty obejmują pozostałe wydatki, w tym koszty wyposażenia i promocji.

 

§ 15.

 

1.      Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w ust 1 i 2 § 3 regulaminu składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania zawarte w umowie o powierzenie realizacji zadania.

2.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na  wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

3.      Kwota  przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4.      Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek powiadomić pisemnie Zleceniodawcę o swojej decyzji.

5.      W sytuacji gdy dotacja przyznana została w  kwocie niższej niż wnioskowana, oferent przed zawarciem umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest do dostarczenia:

1)      Zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego.

2)      Zaktualizowanego opisu poszczególnych działań (tak aby mógł osiągnąć cel zadania określony w ofercie).

3)      Zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego. Gdy przyznana dotacja jest niższa niż wnioskowana proporcjonalnie mogą ulec zmniejszeniu środki podmiotu przy zachowaniu jednak zdeklarowanej proporcji dotacji do wkładu wskazanego
w ofercie (dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysu).

6.      Aktualizacja kosztorysu nie może prowadzić do objęcia dotacją takiego kosztu zadania,    który nie był proponowany w ofercie jako koszt do pokrycia z dotacji lub który nie został rekomendowany przez Komisję Konkursową do sfinansowania z dotacji.

7.      Podmiot, który otrzymał dotację jest związany umową i kosztorysem w zakresie wysokości dofinansowania przez Gminę poszczególnych pozycji kosztów i nie ma uprawnienia do dowolnego nimi dysponowania.

8.      W przypadku pełnej realizacji zleconego zadania publicznego i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych Zleceniobiorcy i innych przewidzianych na jego realizację w zatwierdzonym kosztorysie (w poszczególnych pozycjach kosztorysu, stanowiącym integralną część umowy), kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych Zleceniobiorcy i innych. Pozostałe środki, jako „dotacja pobrana w nadmiernej wysokości” (art. 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). podlegają zwrotowi wraz z rozliczeniem dotacji.

 

§ 16.

 

1.      Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok lub jego część.

2.      Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego
i finansowego  którego wzór określony jest przez w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

3.      Zleceniodawca jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących zadania logo Gminy Kościelisko oraz informacji w formie zapisu: „Sfinansowano lub Dofinansowano ze środków Urzędu Gminy Kościelisko.”

 

§ 17.

 

1.      Przekazane środki publiczne podmiot jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z celem na jaki zostały przekazane,

2.      Środki niewykorzystane w terminach przewidzianych w umowach należy zwrócić
w terminie do 7 dni na rachunek Urzędu Gminy Kościelisko bez wezwania.

§ 18.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Kościelisko.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19.

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie Wójt Gminy Kościelisko, zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

§ 20.

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.