W dniu 21.01.2021 roku, Gmina Kościelisko zawarła umowę o dofinansowanie, ze Związkiem Euroregion „Tatry”, na realizację mikroprojektu pn.: „Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko - słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdosin”; w ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt realizowany jest z partnerem słowackim Miastem Tvrdošin, z którym Gmina Kościelisko współpracuje już od wielu lat i realizuje różne wspólne transgraniczne projekty, mające uatrakcyjnić ten teren i podnieść poziom życia mieszkańców pogranicza polsko słowackiego.

W ramach zadania zostaną podjęte między innymi działania związane z:

1. Zagospodarowaniem skweru w Dzianiszu (przystanek, siłownia zewnętrzna, tablica z puzzlami, zieleń);

2. Gra terenowa dla uczniów szkół polskich i słowackich – „Szukamy skarbów” oraz sensoryczne puzzle do szkół;

3. Poznajemy i dbamy o ptaki (zbudowanie budek lęgowych, karmników wraz z prelekcją podnoszącą wiedzę z zakresu rozpoznawania gatunków ptaków, ich biologii, miejsc ich bytowania oraz wiedzy z zakresu opieki i właściwego dokarmiania);

4. Prace konserwatorskie przy obiekcie kulturowym – dzwonnica w Dzianiszu i zamontowanie mechanizmów uruchamiających dzwony w dwóch dzwonnicach.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie ma promować miejsca warte odwiedzenia w obszarze pogranicza. Pozwoli ugruntować wiedzę o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych wraz z połączeniem aktywnego wypoczynku i umiejętnością wspólnej ochrony tego dziedzictwa jako skarbu obszaru. Celem ogólnym, jaki sobie założył beneficjent mikroprojektu jest zachowanie i ochrona wybranych elementów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania przedmiotowymi zasobami pogranicza polsko – słowackiego, poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych, odrestaurowanie istniejących elementów dziedzictwa oraz zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów korzystających z walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru.

Cel ogólny, przewidziany w projekcie, przełoży się na promowanie alternatywnych form odpoczynku, uzupełnienie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe, wspólne propozycje, dobre praktyki na rzecz środowiska przyrodniczego.

Całkowita wartość projektu: 69 536,02 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu: 49 996,39 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 476,80 EUR

Wkład własny: 16 062,83 EUR

Planowany termin zakończenie mikroprojektu: 31.12.2021r.