Sejmik przyjął Program Ochrony Powietrza dla Małopolski

Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował przyjęcie Programu ochrony powietrza dla naszego regionu.

Najważniejsze działania określone w Programie ochrony Powietrza to:

 • Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla OZE, a także wykorzystania „zielonej energii” w budynkach użyteczności publicznej,
 • Przyspieszenie wdrażania uchwały antysmogowej dla Małopolski, tzn. wymiany przestarzałych pieców i kotłów,
 • Wsparcie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze poprzez utworzenie Punktów Obsługi tego programu we wszystkich gminach Małopolski,
 • Wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym w spełnieniu obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej,
 • Przygotowanie spisu wszystkich źródeł ogrzewania w gminach, co pozwoli na efektywne wdrażanie strategii ochrony powietrza i wsparcie obszarów wymagających najbardziej intensywnych działań,
 • Zapewnienie wdrażania strategii ochrony powierza i klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez utworzenie stanowiska ekodoradcy we wszystkich gminach Małopolski oraz stanowiska ekodoradcy ds. klimatu we wszystkich powiatach,
 • Akcje informacyjne o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz dostępnych dofinansowaniach we wszystkich gminach przynajmniej raz w roku,
 • Kontrole spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej w gminach – realizacja kontroli planowych oraz reakcje na zgłoszenia w ramach aplikacji Ekointerwencja,
 • Promowanie zrównoważonych form transportu: ruchu rowerowego i pieszego,
 • Wprowadzenie strefy czystego transportu w Krakowie po wejściu w życie przepisów krajowych, zgodnie ze szczegółowym planem wdrożenia opracowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa,
 • Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o emisjach przemysłowych oraz awariach w przedsiębiorstwach oraz kontrole działalności gospodarczej pod kątem wpływu na jakość powietrza.

Plan działań krótkoterminowych:

Działania krótkoterminowe wdrażane są w sytuacjach przekroczeń kolejnych stopni norm jakości powietrza:

ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego (3 stopień), informowania o zanieczyszczeniach (2 stopień) lub dopuszczalnego zanieczyszczeń w powietrzu (1 stopień).

Działania te są adresowane do samorządów, przedsiębiorstw oraz mieszkańców:

1 stopień – w przypadku, gdy średnia z ostatnich 12 godzin dla stężenia pyłu PM10 przekroczy 80 µg/m3,

2 stopień – gdy istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 pyłu PM10),

3 stopień - gdy istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3 pyłu PM10).

Najważniejsze działania podczas znacznych przekroczeń norm jakości powietrza::

1 stopień: Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów

2 stopień: Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów

Zakaz aktywności dzieci i młodzieży na zewnątrz. Zakaz stosowania dmuchaw do liści. Zakaz używania kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel i drewno (popularne „kozy”) – gdy nie są one jedynym źródłem ogrzewania

3 stopień: Kontrole pieców i kotłów pod kątem spalania odpadów

Zakaz aktywności dzieci i młodzieży na zewnątrz. Zakaz stosowania dmuchaw do liści. Zakaz używania kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel i drewno (popularne „kozy”) – gdy nie są one jedynym źródłem ogrzewania. Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu Ograniczenie emisji z przemysłu (wprowadzenie działań ograniczających emisję, które zostały wyznaczone w pozwoleniu na emisję)

Co POP oznacza dla mieszkańca?

Wprowadzenie Programu ochrony powietrza pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców dzięki zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Program nałoży na nich obowiązki informowania gminy o posiadanym źródle ciepła i energii elektrycznej oraz konieczność dostosowania urządzeń grzewczych (zasilanych drewnem i węglem) do wymagań uchwały antysmogowej.

Zyskają oni jednak także wymierne korzyści: Fachowe porady związane z wymianą pieca zapewnione przez ekodoradcę zatrudnionego w każdej gminie.

Łatwiejszy dostęp do programów dotacyjnych – punkt obsługi klienta Programu Czyste Powietrza w każdej gminie

Bieżący dostęp do informacji o jakości powietrza – informacja dostępna na stronach internetowych gmin i miast Powszechny dostęp do edukacji ekologicznej dzięki działaniom ekodoradców.

Dostęp do informacji o zanieczyszczeniach z zakładów przemysłowych.

Wsparcie osób dotkniętych ubóstwem energetycznym np. poprzez tworzenie programów dopłat do kosztów ogrzewania.