Trasy Biegowe w Kościelisku


 

 

 Regulamin korzystania z Centrum Rekreacji – Tras biegowych w Kościelisku zwanych dalej Centrum Rekreacji:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Centrum Rekreacji jest obiektem zarządzanym przez Gminę Kościelisko.

2.      Centrum Rekreacji powstało jako obiekt rekreacyjny, służący uprawianiu sportu i aktywności fizycznej.

3.      Na terenie Obiektu dopuszcza się, w miejscach do tego przeznaczonych, jazdę m. in. na rowerze, łyżworolkach, nartorolkach, deskorolce, hulajnodze, nartach biegowych, nartach skitourowych, a także uprawianie innych aktywności fizycznych takich jak: turystyka piesza, aerobik, yoga, gry i zabawy oraz inne, których podejmowanie nie pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.

4.      Obiekt jest całoroczny – rodzaj podejmowanej na nim aktywności musi być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych i faktycznego stanu Obiektu, a w szczególności nawierzchni tras.

5.      Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców Gminy Kościelisko i gości ją odwiedzjących, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.

6.      Obiekt nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych, korzystanie z niego w każdym przypadku jest bezpłatne.

7.      Wszelkiego rodzaju imprezy sportowe lub rekreacyjne, działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Obiekcie mogą się odbywać wyłącznie na mocy odrębnych ustaleń z Zarządcą.

 

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM REKREACJI

 1.      Aktywności fizyczne w Centrum Rekreacji należy podejmować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i zgodnie z zasadami wynikającymi z oznakowania.

2.      Dzieci poniżej 12. roku życia mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.

3.      Wszelkie aktywności na terenie Centrum Rekreacji podejmowane są na własną odpowiedzialność i ryzyko – Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu osób korzystających z Obiektu.

4.      Osoby korzystające z Obiektu powinny brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas podejmowania aktywności, a w szczególności na: warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, ukształtowanie terenu oraz indywidualne umiejętności i predyspozycje.

5.      Zatrzymywanie się i postój na trasach przeznaczonych do uprawiania sportów powinno odbywać się w sposób bezpieczny, nie zagrażający innym użytkownikom Obiektu.

6.      Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do zachowania porządku i pozostawienia Obiektu w stanie nie gorszym, niż go zastały.

7.      Osoby korzystające z Obiektu odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone podczas użytkowania.

8.      Zarządca nie zapewnia szatni i nie sprawuje opieki nad rzeczami osobistymi korzystających z Centrum Rekreacji. Za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu Zarządca nie odpowiada.

9.      Na terenie Obiektu znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking dla osób korzystających z Centrum Rekreacji.

 

NA TERENIE CENTRUM REKREACJI OBOWIĄZUJE:

1.      Nakaz stosowania się do przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP oraz zasad ochrony przyrody.

2.      Zakaz stosowania otwartego ognia.

3.      Zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, a także korzystania z Obiektu osób będących pod ich wpływem.

4.      Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

5.      Zakaz pozostawiania śmieci, odpadów i innych nieczystości, w tym odchodów zwierząt.

6.      Zakaz poruszania się po terenie Obiektu pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem pojazdów Zarządcy.

7.      Zakaz przebywania na terenie Obiektu w czasie pracy maszyn przygotowujących Obiekt do dalszego funkcjonowania (zamiatarki, odśnieżarki, ratraka, itp.).

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W przypadku braku podporządkowania się zapisom niniejszego Regulaminu, korzystający może zostać pozbawiony możliwości przebywania na terenie Obiektu.

2.      Wejście na teren Centrum Rekreacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

  Zadanie „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.