Zasłużeni dla gminy Kościelisko

W dniu 30 października 2019 r. Rada Gminy Kościelisko mając na celu uhonorowanie obywateli za zasługi na rzecz Gminy Kościelisko podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” (Uchwała nr X/80/19)

REGULAMIN nadawania tytułu - TUTAJ


 

Nagrodzeni w roku 2020

 

 

WŁADYSŁAW STOPKA

Władysław Stopka urodził się 20 lipca 1949 w Kościelisku.

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Nowotarskich Zakłady przemysłu Skórzanego. Podhale" Nowy Targ, w Zakładowym Ośrodku Obliczeniowym jako- programista EMC.

Od roku 1975 pracował w Zespole Szkół Zawodowych jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, potem jako nauczyciel wychowawca w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kościelisku, następnie Sekretarza Gminy Tatrzańskiej , a od 1995 do 2002 roku Wójt Gminy Kościelisko. Po zakończeniu dwóch kadencji pracował jako nauczyciel matematyki z Zespole Szkół w Dzianiszu.

Bardzo szeroka jest działalność społeczna Władysława Stopki . Rozpoczyna się w latach 80-tych i obejmuje takie funkcje jak Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kościelisku, Radny Gminy Tatrzańskiej 2-ga kadencja po 1989 - delegat do Sejmiku, Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Radny Powiatu Tatrzańskiego i członek Zarządu w latach 2002 do 2010, członek Rady Nadzorczej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc.

Władysław Stopka był jednym z inicjatorów reaktywacji Gminy Kościelisko, pracował przy jej tworzeniu a następnie objął urząd wójta.

Mieszkańcy pracownicy zawsze wypowiadają się o nim Jako o uczciwym człowieku i dobrym szefie. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy. 

BOHDAN PITOŃ

Bohdan Pitoń od urodzenia mieszka w Kościelisku. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach1978-1985 r. pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zakopanem, następnie w latach 1985-1998 prowadził działalność gospodarczą.

Pracę w samorządzie rozpoczął od momentu reaktywowania Gminy Kościelisko w roku 1995.

W latach 1995-1998 r. reprezentował gminę w sejmiku wojewódzkim, jako Radny Wojewódzki-delegat Gminy. W tym samym czasie był również Radnym Gminy Kościelisko. Następnie w latach 1998-2002 r. był Radnym Powiatu Tatrzańskiego (Członek Zarządu).

Od 2002 roku, aż do 2018Pełnił funkcję Wójta Gminy Kościelisko. Władzę w Gminie sprawował przez cztery kadencje, realizując wiele działań potrzebnych działań.

Swoją działalnością bez wątpienia przyczynił się do rozwoju Gminy Kościelisko. Ważniejszymi inwestycjami, które zrealizowane zostały w trakcie jego kadencji są : projekt unijny pod nazwą Góral-ski" którego efektem była modernizacja dróg w gminach: Kościelisko, Poronin, Zakopane, a także wybudowanie magistrali wodociągowej wraz z ujęciem na Kirowej Wodzie, stacji uzdatniania z przepompowniami, zbiornikami o dużej pojemności i zasilenie istniejącej sieci.; wykonanie systemu zabezpieczającego mieszkańców Witowa przed powodzią.

Pozyskane środki z budżetu państwa wykorzystano na regulację potoków, wybudowania systemów odprowadzających wody zlewiska Magury Witowskiej do rzeki Czarny Dunajec.

Zasługą Bohdana Pitonia jest także budowa budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu, w którym mieści się: ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole, scena wystawowo-widowiskowa, biblioteka; zakup działki i budynku w celu przeznaczenia go po modernizacji na siedzibę urzędu gminy; remont budynku na Wojdyłówce; rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Witowie ; remont szkół: w Witowie, Dzianiszu i Kościelisku; budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią; budowa placów zabaw dla dzieci; budowa chodników; rozbudowa oświetlenia ulicznego; budowa i remonty dróg. Pana Bohdana Pitonia należy uznać za dużego zwolennika sportów zimowych, w szczególności biathlonu.

W roku 2003 Gmina Kościelisko była współorganizatorem Mistrzostw Świata Juniorów w biathlonie, które odbyły się na stadionie w Kościelisku. W imprezie brało udział ponad 500 uczestników z wielu krajów świata.

Od początku pełnienia funkcji wójta prowadził politykę partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami. Cenił sobie współpracę międzynarodową, czego dowodem były podpisane umowy partnerskie z wieloma gminami: Kobylnica (Polska), Tvrdosin (Słowacja), Durbuy (Belgia), Uusikaupunki (Finlandia), Orimattila (Finlandia), Valga (Estonia), Osthammar (Szwecja), Valka (Łotwa), Weissenburg (Niemcy), Szaterniki (Litwa), Divion (Francja). Przynajmniej raz w roku samorządowcy wszystkich gmin spotykali się ze sobą na kilkudniowych wizytach, co roku w innej gminie, korzystając z unijnego dofinansowania projektu „Europa bez granic”. W spotkaniach tych oprócz samorządowców brała udział młodzież. Szczególną uwagę zwracał na współpracę z gminami, w których znaczną część mieszkańców stanowią Polacy. Wskazać tutaj należy Divione w północnej Francji (emigracja międzywojenna) i Szaterniki (polska gmina). Z uwagi na bliskość oraz kilkunastoletni staż współpracy najważniejsza dla Kościeliska była i jest współpraca z Gminą Tvrdosin (Słowacja). Dzięki realizowanym wspólnie transgranicznym projektom, pod główną nazwą „Tatry łączą, a nie dzielą” udało się zmodernizować ośrodki kultury, ośrodki tradycji, rzemiosła i kultury. Współpracą objęto także szkoły w Tvrdosinie i Kościelisku oraz przedsiębiorców. Jako przykład można wskazać Meander Skipark w Oravicach i WitówSki w Witowie. Wymiana doświadczeń z samorządowcami przyniosła pozytywne efekty.

Pana Bohdana Pitonia zawsze cechowała pracowitość, odpowiedzialność, solidność i konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych celów. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał na rzecz gminy.

 

 

 

WŁADYSŁAW DŁUGOSZ

Władysław Długosz zamieszkały w Dzianiszu, jest wieloletnim działaczem społecznym. Jest radnym o najdłuższym stażu na naszym terenie.

Swą działalność społeczną rozpoczął w roku 1980. Od roku 1982 pełnił funkcję Radnego Gminy Kościelisko, w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Rady, a w latach 2010-2014 jej Wiceprzewodniczącym. Oprócz tego był V-ce Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Kościelisko.

Był członkiem komisji lasowej w Uprawnionych Sołectwa Dzianisz. Jest osobą zasiadającą w Zarządzie Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych i należy do OSP w Dzianiszu Dolnym. Ponadto należy do Oddziału Związku Podhalan.

We wszystkich organizacjach i podejmowanych działaniach, cały czas czynnie bierze dział. Przez cały czas działalności odznacza się dużą sumiennością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością.

Na przestrzeni lat dał się poznać jako osoba, której zależy na rozwoju Gminy i jej mieszkańcach. W trakcie wykonywania mandatu radnego i Przewodniczącego Rady brał udział w opracowaniu wielu planów zagospodarowania przestrzennego gminy, na etapie opracowania studium , wielu inwestycji.

Poprzez swoje zaangażowanie i poświęcanie własnego czasu na działania społeczne przyczynił się do realizacji szeregu przedsięwzięć służących społeczeństwu, m.in.: uzgodnienie z właścicielami gruntów i wprowadzenie do planu inwestycyjnego gminy oświetlenia ulicznego, podczas przygotowywania budowy kanalizacji sanitarnej i uzgadniania przejścia linii kanalizacyjnej w sołectwie Dzianisz, udzielał pomocy zespołowi projektowemu w terenie oraz w trudnych sprawach dotarcia do właścicieli działek, którzy często zamieszkiwali poza granicami kraju;przed rozpoczęciem budowy budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu brał czynny udział w staraniach o zakup sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, w uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także w rozmowach z okolicznymi mieszkańcami na temat rewitalizacji.

Pan Władysław Długosz będąc rolnikiem, od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne. Władysław Długosz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 

JÓZEF SZWAB

Józef Szwab urodził się 08.08.1955 roku w Witowie. Wychowywał się w góralskiej rodzinie.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Witowie uczęszczał do Zespołu Szkół Zawodowych w Krakowie. Tam też studiował na Akademii Ekonomicznej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Spółdzielni Społem w Zakopanem gdzie pracuje do nadal. Obecnie jest prezesem tejże spółdzielni.

Od 2000 roku jest członkiem Oddział Związku Podhalan w Witowie, pełniąc funkcje w Zarządzie Oddziału, a obecnie Sądzie Koleżeńskim. Obecnie druga kadencję pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Prawie od 20 lat działa społecznie w Oddziale Związku, w tym od 2002 roku pomaga w prowadzeniu Witowiańskiej Watry i przez wszystkie lata zabiega o sponsorów oraz wspomaga gminną imprezę kulturalną osobiście.

W latach 2010-2014 bardzo aktywnie uczestniczył w grupie teatralnej jako aktor i wielokrotnie występował w czasie imprez kulturalnych i posiadów góralskich w Witowie.

Czwartą kadencję reprezentuje mieszkańców Gminy Kościelisko jako radny w powiecie tatrzańskim, systematycznie pełniąc dyżury również w budynku Urzędu Gminy Kościelisko. Aktywnie wspiera działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie, w tym poprzez doradztwo i wspieranie finansowe.

Od wielu lat angażuje się w sprawy promocji Gminy Kościelisko poprzez aktywny udział w organizacji Pucharu Witowa w narciarstwie zjazdowym oraz wspiera społecznie działalność Ochotniczej Straty Pożarnej w Witowie. Działa również w radzie parafialnej w Witowie, ale kilkudziesięcioletnia praca i zaangażowanie sięga daleko poza Gminę Kościelisko.Nagrodzeni w roku 2021

 

 

ZOFIA LEŚNIK

Zofia Leśnik to osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, sportową i kulturalną. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Gminy Kościelisko i od lat wspiera działalność instytucji i organizacji znajdujących się na jej terenie.

Urodzona w 1954 roku w Kościelisku, od dzieciństwa związana ze sportem. Jako zawodniczka odnosiła liczne sukcesy sportowe. Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrała Brązową Odznakę Zasłużeni dla Sportu. Jest trenerem II klasy w Biegach Narciarskich, aktualnie przewodnicząca komisji biegów TZN Zakopane.

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i od 1982 roku do chwili obecnej pracuje w Szkole Podstawowej w Kościelisku.

Od niemal 40 lat krzewi i kształtuje w najmłodszych zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Jest współzałożycielką Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Regle” który, wychowuje przyszłe pokolenia sportowców oraz uczy nawyków bezpiecznego i czynnego spędzania wolnego czasu. Wychowankowie klubu z wielkimi sukcesami reprezentują Gminę Kościelisko na licznych zawodach o randze krajowej i międzynarodowej.

We współpracy z Gminą Kościelisko Pani Zofia Leśnik realizuje coroczne programy Ministra Sportu i Turystyki ,,Jeżdżę z głową”, dzięki którym dzieci z najmłodszych klas mogą nauczyć się jeździć na nartach biegowych i zjazdowych. Od 11 lat organizuje wspólnie z Urzędem Gminy oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjazdy dla dzieci na letnie obozy do Ustronia Morskiego. Radna Gminy Kościelisko w latach 2006-2018, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Promocji w Gminie Kościelisko od 2010-2018, czynny członek Komisji do Spraw Obywatelskich, Komisji Ekonomiki i Rozwoju Obywatelskiego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.

Od 2012 roku członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aktywna i zaangażowana we wszystkie inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe odbywające się na terenie Gminy Kościelisko.

Pani Zofia Leśnik jest jedną z inicjatorek utworzenia tras biegowych na Chotarzu. Członkini Związku Podhalan w Kościelisku, od wielu lat w zarządzie oraz członek Komisji Rewizyjnej.

W latach 1992-1995 inicjatorka powstania Koła Młodzieży Zowaternik przy Związku Podhalan oddział w Kościelisku. Działa w Lokalnej Organizacji Turystycznej i Towarzystwie Rozwoju Gminy Kościelisko.

Od 25 lat działa w stowarzyszeniu Rodzina która, wspiera i pomaga rodzinom w walce z uzależnieniami. W latach 1991-1995 była opiekunem Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Polany im. St. Nędzy Kubińca.

Aktywnie uczestniczyła w organizacji Memoriału im. Bronisławy Staszel - Polankowej oraz Memoriału im. Stanisława Bukowskiego Ojca. Przez blisko dziesięć lat przy Szkole w Dzianiszu prowadziła zajęcia z narciarstwa biegowego. Była jedną z osób wspólnie z poprzednim sołtysem Józefem Bukowskim Tyrałą prowadzącą zbiórkę na zakup działki na potrzeby cmentarza w Kościelisku. Jest fundatorką tablicy przeznaczonej na klepsydry przy Kościele w Kościelisku. Wspierała wiele akcji charytatywnych na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem.

Jest członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Kościelisku. Pani Zofia Leśnik była jedną z inicjatorek zorganizowanego w 2008 roku w Domu Ludowym spotkania związanego z 50-leciem polskiego biathlony mężczyzn i 20-leciem biathlonu kobiet.

Prywatnie żona i matka czwórki dorosłych dzieci.