„Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie"

Gmina Kościelisko w dniu 22 marca 2023r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie”.

Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie

Gmina Kościelisko w dniu 22 marca 2023r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie” w ramach Programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: POIS.03.00.00. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: POIS.03.01.00. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz wzrost świadomości najmłodszych uczestników ruchu drogowego w kwestii odpowiedniego sposobu zachowania się na drodze. Celem bezpośrednim jest doposażenie 3 Szkół z terenu GK w narzędzia służące edukacji komunikacyjnej, poprzez zakup mobilnych miasteczek rowerowych, jak również doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo — wymiana / doposażenie przejść dla pieszych w oznaczenia ułatwiające identyfikację i poprawiające bezpieczeństwo pieszych na przejściach zlokalizowanych na drogach publicznych obszaru GK. Będzie to zatem interwencja ukierunkowana również na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) — likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz obniżenie poziomu wypadków z udziałem pieszych.

Efektem realizacji powyższego projektu i zamierzonych celów będzie:

• Zakup mobilnych miasteczek rowerowych, w skład których będą wchodziły: maty gumowe imitujące asfalt, mini znaki drogowe, rondo, bezprzewodowa sygnalizacja świetlna. Doposażona będzie: Szkoła w miejscowości Kościelisko – miasteczko o powierzchni ok. 16m x 30m; Szkoła w miejscowości Witów – miasteczko o powierzchni ok. 16m x 23m; Szkoła w miejscowości Dzianisz– miasteczko o powierzchni ok. 16m x 20m;
• Doposażenie przejść w: pionowe znaki drogowe, oznakowanie poziome jezdni biało czerwona zebra na przejściach dla pieszych wraz z tarką na dojazdach do przejścia;
• Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach: Kościelisko i Witów

Planowane wskaźniki do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu:

Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:
Liczba doposażonych przejść dla pieszych – 7 szt.
Liczba doposażonych szkół – 3 szt.

Wskaźniki produktu informacyjne:
Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1 szt.

Całkowita wartość projektu: 250 589,70 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 213 001,24 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 30.11.2023 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją projektu.

Gmina Kościelisko realizująca projekt pn. „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie" w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.

Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
lub
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/