JÓZEF KUNC

Józef Kunc został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2022 r.

Józef Kunc ukończył studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na Wydziale Wychowania Fizycznego, w zakresie wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska. Posiada także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania “Menedżer w Oświacie” oraz studiów podyplomowych w zakresie nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji – obydwa ukończone w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości .

W styczniu 1983 r. uzyskał stypendium sportowe (I klasa sportowa w biegach narciarskich).

W latach 1984r. do 1986 r. odbywał służbę wojskową w WKS „Legia” Zakopane i pełnił funkcję instruktora i trenera narciarstwa w SKS „Start” Zakopane.

Od stycznia 1986 r. nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Dzianiszu a od 1994r. do 2022r. pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzianiszu, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a następnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu. W chwili przejęcia najstarsza część szkoły liczyła ponad 100 lat i było tylko 5 sal lekcyjnych. Obecnie szkoła dysponuje 11 salami lekcyjnymi, salą komputerową, biblioteką, gabinetem pedagoga i logopedy, siłownią, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym oraz salą gimnastyczną.

W latach 1998 r. - 2000 r. nadzorował rozbudowę szkoły (nowe skrzydło). W dniu 04.06.2001 r. - odbyło się nadanie szkole imienia Kurierów Tatrzańskich.

Pan Józef Kunc prawidłowo dysponował środkami określonymi w planie finansowym jednostki. Kontrole potwierdziły, iż Pan Dyrektor doskonale zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności gospodarowania środkami publicznymi. Systematycznie analizował wydatki budżetowe, co skutkowało racjonalnym i gospodarnym wykorzystaniem środków na realizację zadań statutowych.

Pan Dyrektor czynnie uczestniczył we wszelkich działaniach mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

W latach 2013-2015 Zespół Szkół w Dzianiszu realizował projekt w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.”Wiedza z gimnazjum bramą do lepszej przyszłości”, dzięki któremu przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych. Pan Dyrektor był koordynatorem merytorycznym tego przedsięwzięcia.

Przez ostatnie lata Pan Józef Kunc dbał o bazę lokalową Szkoły Podstawowej, uzyskując środki na bieżące remonty nie tylko z budżetu gminy, ale również od rodziców, instytucji, mieszkańców Dzianisza poprzez różne działania, akcje. Dzięki swoim działaniom zapewniał odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz pracowników szczególnie dbał o bieżącą realizację zaleceń ze strony Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Pan Dyrektor w sposób rzetelny prowadził politykę kadrową w swojej jednostce. Zatrudniał pracowników z najlepszymi kwalifikacjami. Przez okres, w którym sprawował funkcję Dyrektora, udało się Jemu zebrać kadrę nauczycieli, która wzajemnie motywuje się do działania, ambitną, pełną nowych pomysłów i chętną do pracy. Pan Dyrektor od lat bezgranicznie poświęca się pracy z dziećmi, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia edukacji dla rozwoju dziecka. Starał się poznać możliwości i problemy swoich uczniów, oraz podejmować odpowiednie działania. Pan Dyrektor bardzo dobrze współpracował z rodzicami, dbał o częsty kontakt z nimi, szybko reagował na niepokojące sygnały w zachowaniu i rozwoju uczniów. Priorytetem dla Pana Józefa Kunc, jako Dyrektora Szkoły Podstawowej, zawsze było bezpieczeństwo jego podopiecznych i pracującego zespołu w czasie zajęć.

Umiejętności negocjacyjne i społeczne Pana Dyrektora służą jego angażowaniu się w sprawy lokalne i samorządowe Gminy Kościelisko. Chętnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy Kościelisko, przyjmuje zaproszenia ze strony działających w Gminie Komisji. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej. W zakresie merytorycznym współpracuje z Dyrektorami pozostałych Szkół działającymi na terenie Gminy Kościelisko.

Często inicjuje spotkania z innymi Dyrektorami oraz z przedstawicielami organu prowadzącego: Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy, Dyrektorem CUW. Pan Józef Kunc jest osobą doświadczoną, wzorowo reprezentował swoją jednostkę na zewnątrz, dbał o jej wizerunek. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonej Jemu funkcji Dyrektora i to zarówno w zakresie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym; jak i zarządzania jednostką oświatową. Z pełnym zaangażowaniem interesuje się sprawami lokalnymi i samorządowymi Gminy Kościelisko. Dyrektor był też radnym powiatowym.

07/08/2022