Centra Tradycji i Turystyki

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Nowe Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku już jest dostępne dla mieszkańców i turystów. W grudniu 2015r. został oddany do użytkowania obiekt Centrum Tradycji i turystyki w Kościelisku przy ulicy Nędzy Kubińca 136. Budynek został wybudowany w ramach projektu „Centra tradycji i turystyki” realizowany we współpracy z partnerskim Miastem Tvrdosin z dofinansowaniem ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka na lata 2007-2013.

Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 4 września 2017r. podpisała umowę, z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 03 kwietnia 2018 roku podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”

Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko jest realizatorem projektu pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. Na realizację projektu Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.029.655,20. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kościelisko poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD) z których skorzysta łącznie 150 dzieci/młodzieży. Grupa docelowa to dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat ich rodziny.

Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko jako, Partner projektu, realizuje projekt pn.: ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” Gmina Kościelisko realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez:

Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 9 maja 2017r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Projekt: Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn Gmina Kościelisko jako Partner Wiodący i Miasto Tvrdošin jako Partner Projektu w dniu 23.04.2018r. podpisali umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” oraz Samorządowym Krajem Żylińskim, o dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošin”

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 19 października 2017r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 22 czerwca 2018r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
W okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Kościelisko realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – elnclusion. Projekt nosił tytuł „ Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko", a polegał na zapewnieniu sprzętu komputerowego, drukarki oraz dostępu do Internetu.

Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko jako, Partner Wiodący Projektu, realizuje zadanie pn.: ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza.” Gmina Kościelisko rozpoczęła realizację projektu pn. ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie ze słowackim Miastem Tvrdošín zakłada realizację następujących zadań:

Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko realizuje projekt pn „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny” Cel projektu Celem projektu grantowego jest wprowadzenie nowych rozwiązań w Gminie Kościelisko w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny, poprzez zapewnienie pomocy 50 rodzinom w wypełnianiu funkcji społecznych i wychowawczych w perspektywie czasowej do końca 2020 roku.

Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko - słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdosin

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
W dniu 21.01.2021 roku, Gmina Kościelisko zawarła umowę o dofinansowanie, ze Związkiem Euroregion „Tatry”, na realizację mikroprojektu pn.: „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdošin”; w ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Na szlaku pieszo - rowerowym Kościelisko - Witów - Orawice- Tvrdosin

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin Gmina Kościelisko zakończyła działania w związku z realizacją polsko-słowackiego projektu pn. „Na szlaku pieszo-rowerowym. Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošin”.

Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich : „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” RPMP.09.01.01-12-0088/18.