Mój Prąd 5

W dniu 22 kwietnia 2023 r. został uruchomiony piąty nabór wniosków w Programie Priorytetowym Mój Prąd. Nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach Programu beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”:

  • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 000 zł,
  • jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 000 zł,
  • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4 400 zł do aż 28 500 zł,
  • przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 000 zł,
  • o magazyn energii - do 16 000 zł,
  • o kolektory słoneczne do 3 500 zł,
  • a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 000 zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://mojprad.gov.pl/

 

źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-piata-edycja-programu-moj-prad