Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. zatwierdził Uchwałą Nr 1774/22 listę wniosków o przyznanie grantu, zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Gminie Kościelisko przyznano dofinansowanie w wysokości 112 740,01 złotych na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Z otrzymanych środków sfinansowane zostaną dodatkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje komunikacji w jęz. polskim, jęz. obcym, matematyczne, informatyczne, naukowo-techniczne, koła zainteresowań, zajęcia praktyczno-manualne, jednodniowe wyjazdy.

Realizatorem zadania grantowego są:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Musielaka w Witowie

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).

Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2023 roku.