Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Gmina Kościelisko w dniu 18 sierpnia 2021r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Kościelisko poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Cel został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

-poprawę dostępności mieszkańców Gminy Kościelisko do infrastruktury publicznej oraz wzmocnienie więzi społecznych
W powstałym w ramach projektu obiekcie wydzielono przestrzeń do spotkań dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pozwala to na nieskrępowaną działalność społeczną mieszkańców, a wspólne spotkania wzmacniają więzi społeczne wśród lokalnej społeczności

-poprawę dostępności mieszkańców Gminy do wysokiej jakości usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci
Rolą Dziennego ośrodka wsparcia jest pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej względem dzieci. W związku z utrwalaniem się nierówności w dostępie do świadczonych usług oświatowych i opiekuńczo wychowawczych dzieci na obszarach wiejskich, Dzienne Ośrodki Wsparcia nabierają szczególnego znaczenia. Pełnią one funkcje kompensacyjną poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych oraz deficytów rozwojowych poprzez co stymulują rozwój aspiracji i potrzeb takich dzieci. Tworzona przez gminę strategia na przyszłość ma na celu zapobieganie ubóstwa i wykluczenia przez co potrzebna jest wcześniejsza troska o rozwój najmłodszego pokolenia i pomoc rodzicom w wypełnianiu ich funkcji wychowawczych względem dzieci.

Dzięki realizacji projektu zwiększyła się dostępność do usług publicznych, w tym w szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada odpowiednie podjazdy, windę oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), co pozwala na zlikwidowanie istniejących barier dostępności obiektów społecznych w Gminie Kościelisko dla osób niepełnosprawnych.

Efektem realizacji powyższego projektu i zamierzonych celów bezpośrednich i celów szczegółowych jest budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne (siedziba Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, Centrum Aktywnej Integracji, Interwencji Kryzysowej oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia), pozwalającego na zbudowanie tożsamości miejsca opartej o lokalną kulturę i historię miejsca. Obiekt w pełni odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych, zlikwidowano bariery dostępności osób starszych i niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu: 9 196 489,28 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 654 573,08 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.05.2015 r. do 30.10.2022 r.