Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu

Gmina Kościelisko w dniu 4 września 2017r. podpisała umowę, z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecnej chwili trwają prace nad budową wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Dzianisz, gdzie będzie znajdował się Ośrodek w skład którego wejdą: 3 sale - w których będą prowadzone zajęcia, szatnie dla dzieci, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski i kuchnia.

Celem projektu jest:

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w tym z niepełnosprawnością, dzięki zwiększeniu liczby miejsc w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy wraz z rozszerzeniem oferty poprzez dodatkowe zajęcia i wydłużenie godzin pracy placówki wraz z podniesieniem kompetencji kluczowych nauczycieli.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie nowego 3 oddziałowego przedszkola publicznego w powstającym budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Dzianisz, mogącego objąć opieką przedszkolną 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole będzie czynne od 7:00 do 16:00, tj. 9 godzin.

Każde dziecko będzie miało zapewnione całodzienne wyżywienie wraz z opieką.

Przedszkole będzie wyposażone pod najmłodsze dzieci zapewniając im odpowiednią naukę i zabawę. Budynek będzie dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W przedszkolu będzie zatrudnionych 9 osób, w tym 6 nauczycieli i 4 pomoce/woźne.

W ramach projektu realizowana będzie podstawa programowa oraz dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dziecka, jakość edukacji przedszkolnej i wyrównania dysproporcji w wychowaniu przedszkolnym.

Zajęciami objęte będą wszystkie dzieci biorące udział w wychowaniu przedszkolnym.

Nauczyciele zatrudnieni do przedszkola również będą mogli podnieść swoje kompetencje i skorzystać ze wsparcia na rzecz doskonalenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Całkowita wartość projektu: 1 340 445,87 PLN Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 138 495,87 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018r. do 30.06.2020r.