Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko

Gmina Kościelisko w dniu 03 kwietnia 2018 roku podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr.

Przedmiotem projektu jest działanie związane ze demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych. Pozwoli to na zmniejszenie liczby obiektów posiadających pokrycia z azbestu, co będzie wpisywało się w Gminny Program Usuwania Azbestu (transport i utylizacja). Szacuje się, że w ramach projektu usuniętych zostanie 215 Mg wyrobów z azbestem na przestrzeni 3 lat.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kościelisko oraz poprawa stanu środowiska, w którym przebywają.
Celem bezpośrednim projektu jest usuwanie i utylizacja azbestu w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie kwestii szkodliwości azbestu i jego wpływu na środowisku oraz zdrowie.

Aby osiągnąć cele projektu, zaplanowane zostały następujące główne zadania:

  • Wybór wykonawcy i wydzielenie czasowego magazynowania odpadów zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
  • Przygotowanie odpadów do transportu, tzn. nawilżone i zabezpieczone folią i oznakowane.
  • Usuwane odpady zawierające azbest transportowane będą na składowisko odpadów, które posiada kwaterę do składowania tego typu odpadów.
  • Składowisko przekaże gminie kartę odebrania odpadu.
  • Zebrane dane o ilości usuniętego azbestu wprowadzone zostaną do Wojewódzkiej Bazy Azbestowej.

Ponadto przeprowadzone zostaną działania w zakresie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy. Obejmować one będą następujące działania: • zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi projektem mieszkańcami.

  • organizacja konkursu plastycznego w szkołach.
  • przygotowanie plakatów i kolportaż ulotek na temat szkodliwości azbestu.

Przewiduje się, iż w ramach projektu, liczba obiektów z których usunięte zostaną wyroby zawierające azbest, wyniesie na koniec projektu – 56 szt.
Całkowita wartość projektu: 135 764,61 PLN
Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 115 399,91 PLN
Zakończenie projektu: 31.12.2019r.