Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

Gmina Kościelisko jako, Partner projektu, realizuje projekt pn.: ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”

Gmina Kościelisko realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez:

  • wybudowanie nowych tras rowerowych nawiązujących do istniejącej ścieżki rowerowej Nowy Targ-Trstena wraz z infrastrukturą,
  • wykonanie tablic informacyjnych na ścieżce rowerowej Dolny Kubin – Trstena - Czarny Dunajec – Kościelisko – Zakopane – Poronin,
  • wydanie transgranicznych map kolarskich,
  • organizacje i przeprowadzenie spotkań na nowych ścieżkach rowerowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

Umowa partnerska została podpisana przez: Miasto Dolny Kubin – pełniącego rolę Partnera Wiodącego oraz 9 partnerów projektu: Mesto Trstená (P1), Obec Liesek (P2), Obec Hladovka (P3), Obec Suchá Hora (P4), Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená (P5), Gmina Czarny Dunajec (P6), Gmina Mesto Zakopané (P7), Gmina Poronin (P8), Gmina Koscielisko (P9) .

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności i propagowanie kulturalnego i przyrodniczego dziedzictwa za pośrednictwem wybudowania nowych odcinków szlaków kolarskich i udostępnienia miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym. 

W ramach projektu partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do "Szlaku wokół Tatr" (w tym 19,88 km po stronie polskiej i 1,54 km po stronie słowackiej).

Gmina Kościelisko, jako Partner nr 9 projektu zrealizuje nowy odcinek szlaku rowerowego, który poszerzy drogę Wokół Tatr i do którego przyłączą się kolejni partnerzy P5,P6,P7,P8. Wykona roboty budowlane, wiążące się z remontem Drogi Wierchowej w Gminie Kościelisko, która zostanie przeznaczona na ścieżkę rowerową, na długości 0,69 km. Partner zaplanowanował również oznakowanie tras na istniejących drogach publicznych na długości 1,11 km. Całkowita długość oznakowanych tras wynosi 1,8 km.

Inwestycja stanowi bezpośrednie połączenie trasy rowerowej realizowanej w ramach wnioskowanego projektu. Jest jedynym możliwym do wykonania fragmentem trasy łączącym transgraniczny „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr“ z unikatowym i rozpoznawalnym w skali Polski Pogórzem Gubałowskim. Nowopowstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie mogła stanowić element różnych imprez o tematyce rowerowej tj. zawody sportowe kolarskie, rajdy rowerowe, itp. z uwzględnieniem przeznaczenia trasy tj. szlak rowerowy.

Wydatki kwalifikowalne dla Gminy Kościelisko (P9): 74 556,52 € Wartość dofinansowania dla Gminy Kościelisko (P9): 63 373,01 €, tj. 85%kosztów kwalifikowanych zadania.

Przebieg projektu:

W dniu 24 stycznia 2018 roku w Miejskim Urzędzie w Dolnym Kubinie na Słowacji odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin realizujących projekt:

Mesto Dolný Kubín (Partner wiodący): www.dolnykubin.sk

Gmina Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl

Gmina Miasto Zakopane: www.zakopane.eu

Gmina Poronin: www.poronin.pl

Gmina Kościelisko: www.gminakoscielisko.pl

Mesto Trstená: www.trstena.sk

Obec Liesek: www.liesek.eu.sk

Obec Hladovka: www.hladovka.orava.sk

Obec Suchá Hora: www.suchahora.eu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená: www.farnosttrstena.sk

Przedmiotem spotkania była prezentacja przebiegu realizacji wspólnego Projektu, problemy przy realizacji Projektu i prezentacja następnych wspólnych zadań dla dalszego okresu realizacji do zakończenia projektu.

W dniu 9 maja 2018 roku odbyła się konferencja w Domu Kultury w Trstenej w ramach projektu pn.”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”. Konferencja miała na celu promocję projektu oraz ukazanie dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego - Kościół Św. Martina. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin biorących udział w polsko-słowackim projekcie. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne.

W dniu 2 czerwca 2018 roku odbył się INFOTOUR po Dolnym Kubinie obejmujący zwiedzanie: miasta Dolny Kubin, Orawskiego Muzeum P.O. Hviezdoslava oraz program kulturalny na rynku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich realizujących projekt. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne.

W dniu 25 października 2018 roku przedstawiciele Gminy Kościelisko uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu, którą zorganizował partner projektu Miasto Zakopane.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 168 598,82 €

Wydatki kwalifikowalne: 2 166 316,82 €

Wartość dofinansowania: 1 841 369,06 €, tj. 85 % wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji: styczeń 2017 - październik 2018