Kodeks reklamowy

Poradnik reklamowy - TUTAJ

Na terenie Gminy Kościelisko obowiązuje uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku zwana „Kodeksem reklamowym”. 

Przepisy kodeksu zebrane i zilustrowane zostały w poradniku, który ma ułatwić zrozumienie i zastosowanie jego przepisów. Czas na dostosowanie reklam do ustaleń kodeksu mija 18 czerwca 2020 roku.

Opłaty

Planując ustawienie reklamy warto przemyśleć jej wielkość z uwagi na uchwalone stawki opłat. W Gminie Kościelisko obowiązuje uchwała Nr XIII/102/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie opłaty reklamowej , zgodnie z którą za tablicę reklamową i urządzenie reklamowe należy uiszczać opłatę na podstawie złożonej deklaracji, w której wylicza się wysokość opłaty. 

  • Stawka zmienna za 1m2 tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wynosi 0,20 zł,
  • Stawka stała dzienna za urządzenie reklamowe wynosi 2 zł
  • Stawka stała dzienna za tablicę reklamową wynosi 1,50 zł

Kwota opłaty dziennej za reklamy to suma stawek dziennej i zmiennej.

Np. za eksponowanie 1m2 tablicy reklamowej zapłacimy: 1m2 x 0,20zł + 1,50 zł = 1,70 zł x 30 dni = 51 zł za 30 dni

Powyższa uchwała została zmieniona w zakresie terminu uiszczania opłat. Uchwałą Nr XV/138/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 czerwca 2020 roku, opłaty reklamowe obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Kary

Od 18 czerwca 2020 roku za reklamę, urządzenie reklamowe i szyld niezgodny z Kodeksem reklamowym może zostać naliczona kara. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, który umieścił tablicę reklamową niezgodnie z przepisami ww. uchwały, podlega karze pieniężnej.

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej o służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej z przepisami.

W najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu i strażnicy gminni w terenie będą weryfikować zgodność reklam z uchwałą.

Wspólnie zadbajmy o przestrzeń.

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 4282)

Projekt uchwały będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1.02.2023 r. do 1.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku, pokój nr 110, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek-piątek 8:00 - 13:00.

Projekt ww. zmiany uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka planowanie przestrzenne - pkt 17 oraz na stronie www.gminakoscielisko.pl -> popularne -> kodeks reklamowy.

W czasie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2023 roku, można wnosić uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kościelisko.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: krajobraz@gminakoscielisko.pl. Formularz uwagi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka planowanie przestrzenne - pkt. 17. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

OBWIESZCZENIE

PROJEKT UCHWAŁY

PROJEKT UCHWAŁY - materiał pomocniczy

FORMULARZ_ZGŁASZANIA_UWAG