Wypłata dodatku węglowego - nowy termin

Wójt Gminy Kościelisko informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Informujemy, iż wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Kościelisko złożyła zapotrzebowanie na wymienione środki w określonym przez Wojewodę terminie.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po ich otrzymaniu oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Przypominamy, że wnioski można składać:

1) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku – pok. 004 na parterze w godzinach od 9.00 do 17.00 w poniedziałek oraz od 8.00 do 13.00 od wtorku do piątku (budynek Urzędu Gminy Kościelisko) ul. Nędzy-Kubińca 101. Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

2) na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w godzinach od 9.00 do 17.00 w poniedziałek oraz od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku.

Informacje dodatkowe:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego może złożyć osoba, dla której głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) przez właściciela lub zarządcę budynku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych (jednorazowo).

Wniosek dostępny jest na dzienniku podawczym Urzędu. Możecie go także pobrać ze strony:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Wniosek można również złożyć przez serwis ePUAP, do czego zachęcamy.

Kontakt: 18 20 23 400 wew. 106-109