Do 5.05.2023 r. zgłoszenia na Przednówek w Polanach

W imieniu Gmninnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko zapraszamy do udziału w XXX Jubileuszowym Przednówki w Polanach w dniach 19-21 maja 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja br. Zachęcamy do zgłoszeń przez formularz Google dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/PBtSzApQ1bTniLEm7

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18 20 70 051.

REGULAMIN PRZEGLĄDÓW W RAMACH Jubileuszowego XXX Przednówka w Polanach, Kościelisko 19-21 maja 2023

Jubileuszowy XXX Przednówek w Polanach ma charakter przeglądu. Prezentacjom przyglądać się będzie Komisja Artystyczna, która wytypuje najciekawsze programy do nagród.

Podział na kategorie:

W ramach przeglądów przewidziano następujące kategorie:

I. Przegląd grup rodzinnych
Organizatorzy zachęcają do udziału w przeglądzie grup rodzinnych odzwierciedlającym tradycyjny sposób przekazu.
 W przeglądzie rodzinnym mogą uczestniczyć rodziny wielopokoleniowe, krewni i powinowaci, w ilości co najmniej 5 osób.
 Każda rodzina prezentuje tradycje i folklor własnego regionu.
 Rodziny występują w strojach regionalnych.
 Repertuar jest dowolny i musi obejmować co najmniej 2 dziedziny spośród takich jak: śpiew, taniec, poezja, literatura własnego autorstwa, gra na instrumentach ludowych, twórczość artystyczna i inne.
Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.

II. Przegląd śpiewu pasterskiego
W przeglądzie mogą brać udział soliści i grupy (maksymalnie 7 osób). Uczestnicy podzieleni będą na 2 kategorie wiekowe:
 od 12 do 18 roku życia
 powyżej 18 roku życia
a w każdej z kategorii wiekowych na:
A. grupy śpiewacze/duety
B. solistów
Preferuje się:
 dobór repertuaru o charakterze pasterskim
 wykorzystanie elementów takich jak wyskanie, zawołania pasterskie, itd.
 tradycyjny styl wykonawczy
 odzienie pasterskie
Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

III. Przegląd gry na instrumentach pasterskich im. Jana Folfasa – Grzybka
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści i grupy (maksymalnie 5 osób). Uczestnicy podzieleni będą na 2 kategorie wiekowe:
 od 12 do 18 roku życia
 powyżej 18 roku życia
Repertuar powinien obejmować tradycyjne nuty góralskie, preferuje się:
 dobór repertuaru o charakterze pasterskim
 tradycyjny styl wykonawczy
 elementy odzienia pasterskiego
Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

IV. Przegląd muzyk młodzieżowych im. Andrzeja Styrczuli-Maśniaka i Marka Łabunowicza Mai
W przeglądzie mogą uczestniczyć kapele w składzie 3-4 osobowym. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 do 13 roku życia
 od 14 do 18 roku życia
Uczestnicy wykonują repertuar na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, złóbcokach.
Repertuar obejmować winien tradycyjne nuty góralskie.
Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

V. Przegląd muzyk im. Stanisława Nędzy-Chotarskiego i Stanisława Szczepaniaka-Bańscorza
W przeglądzie uczestniczą kapele w wieku powyżej 18 roku życia w 3-4 osobowym składzie.
 Uczestnicy wykonują repertuar na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, złóbcokach
 Repertuar winien obejmować różnorodne tradycyjne nuty góralskie.
Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

VI. Przegląd muzyk rodzinnych im. Bolesława Karpiela „Bułecki”
W przeglądzie muzyk rodzinnych mogą uczestniczyć rodziny wielopokoleniowe, krewni i powinowaci, w ilości co najmniej 3 osób.
 Każda muzyka rodzinna prezentuje tradycyjne nuty charakterystyczne dla własnego regionu.
 Uczestnicy wykonują repertuar na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, złóbcokach.
 Uczestnicy występują w strojach regionalnych.
Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.

Prosimy, aby prezentowane programy nie przekraczały wyznaczonego czasu.

NAGRODY:

W przeglądach I–VI Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach:
 Złoty Polaniarski Zbyrcok - I miejsce
 Srebrny Polaniarski Zbyrcok - II miejsce
 Brązowy Polaniarski Zbyrcok - III miejsce
Forma nagród w postaci Polaniarskiego Zbyrcoka nawiązuje do nagród przyznawanych w pierwszych edycjach Przednówka w Polanach.

Dodatkowo zostaną przyznane regulaminowe nagrody rzeczowe w postaci:
 Nagrody Wójta Gminy Kościelisko,
 Nagrody Dyrektora GOKR Kościelisko
 Nagrody Prezesa Związku Podhalan O/ Kościelisko.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Laureaci Przednówka w Polanach są rekomendowani do udziału w "Sabałowych Bajaniach" w Bukowinie Tatrzańskiej.

Informacje organizacyjne:

CZAS I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
1. MIEJSCE:
Dom Ludowy w Kościelisku
2. DATA:
 piątek
Uczestnicy w grupach wiekowych do 18 lat - kategorie II, III i IV
Uczestnicy w grupie wiekowej powyżej 18 lat - kategorie II, III i V oraz kategorie grup wielopokoleniowych - I i VI
 sobota
Uczestnicy w grupach wiekowych do 18 lat - kategorie II, III i IV
Uczestnicy w grupie wiekowej powyżej 18 lat - kategorie II, III i V oraz kategorie grup wielopokoleniowych - I i VI
 niedziela
Wyłącznie uczestnicy w grupie wiekowej powyżej 18 lat - kategorie II, III i V oraz kategorie grup wielopokoleniowych - I i VI

Godziny przesłuchań wyznaczone zostaną przez organizatora indywidualnie dla każdego uczestnika/zespołu po otrzymaniu zgłoszeń.

Informacja o godzinach przesłuchań zostanie opublikowana na Facebooku GOKR Kościelisko oraz zostanie przekazana telefonicznie poszczególnym zgłaszającym. Po opublikowaniu listy przesłuchań kolejność nie ulega zmianie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD:
Wyniki ogłoszone zostaną przez reprezentanta Jury po zakończeniu wszystkich przesłuchań.
Organizator wyznaczy godzinę oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w zależności od ilości zgłoszeń. Laureaci proszeni są o odbiór nagród w strojach regionalnych.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia uczestnictwa w „XXVIII Przednówku w Polanach” przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2023 r. (piątek).

1. PRZYJĘCIE ZGŁOSZEŃ:
Preferowaną przez organizatora formą zgłoszeń jest przesłanie formularza Google.
Prosimy o precyzyjne wprowadzanie danych, ułatwi nam to szybka weryfikację zgłoszenia.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość wysłana przez organizatora na podany adres mailowy w przeciągu kilku dni roboczych.
W razie trudności przesłania zgłoszenia w ten sposób organizator oferuje swoje wsparcie.
(Ewentualnie, pozostaje możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej (karta zgłoszenia, klauzula RODO i oświadczenie COVID) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko)
W trakcie trwania wydarzenia zgłoszenia nie będą przyjmowane!

2. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Przesyłając zgłoszenie w formie formularza Google wszystkie wymagane oświadczenia pojawią się w ostatniej jego części. Po wypełnieniu formularza uczestnik nie musi dostarczać dokumentów w papierowej formie.
W przypadku chęci złożenia dokumentów w tradycyjnej formie wymagana jest uzupełniona karta zgłoszeń (odpowiedni formularz do danej grupy wiekowej) – bezwzględnie wymagane jest podanie w zgłoszeniu kontaktu telefonicznego do osoby zgłaszającej, podpisana klauzula RODO, oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Dokumenty są dołączone jako załączniki do niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
2. Jeden uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch przeglądach. Zabrania się zgłaszania jednej osoby w różnych grupach w jednym przeglądzie (tzn. jedna osoba może wystąpić np. w grupie śpiewaczej i kapeli, ale nie może być członkiem dwóch grup śpiewaczych czy dwóch kapel).
3. W sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzję podejmują organizatorzy.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej Kościelisko.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, warunków realizacji oraz odwołania wydarzenia w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników.


XXX Jubileuszowy Przednówek w Polanach został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
mail: gokr@gminakoscielisko.pl telefon: 18 20 70 051