Szukamy Animatora Boiska Sportowego Orlik w Kościelisku

Wójt Gminy Kościelisko poszukuje pracownika na stanowisko Animatora Boiska Sportowego Orlik w Kościelisku w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i formularz) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ANIMATOR do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kościelisko (obok wejścia głównego) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Kościelisko
ul. Nędzy Kubińca 101
34-511 Kościelisko

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Skuza-Zawadzka pod numerem telefonu 18 20 23 472.

Forma i okres zatrudnienia:
• umowa zlecenie zawarta na czas określony – od 1.06.2023 r. do 31.10.2023 r.
• ilość godzin do przepracowania – średnio 32h tygodniowo (130h miesięcznie)
• praca w godzinach popołudniowych – poniedziałek – piątek 17:00 – 21:00, sobota – niedziela 15:00 – 21:00.

I Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora:
1) Ukończony 18 rok życia.
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą.
2) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
3) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.).
2) Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.
3) Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego.
4) Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
5) Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
6) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.
7) Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu, PP.
8) Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”.
9) Danie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
10) Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych.
11) Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnej z ofert. Kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę z Wójtem Gminy Kościelisko w dniu 25.05.2023 r.