Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2024 roku

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2024 roku.

 • ZARZĄDZENIE nr 90/23 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2024 ROKU”. - TUTAJ
 • O G Ł O S Z E N I E z dnia 24 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2024 roku” - TUTAJ
 • Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ
 • Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ
 • Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ
 • Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ
 • Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ
 • Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ
 • Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ
 • Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ