Konsultacje społeczne - zmiana nazwy ulicy w Kościelisku

W dniach od 20 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących zmiany nazwy fragmentu drogi w sołectwie Kościelisko z ul. Nędzy-Kubińca na ul. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.

Zasługi małżeństwa Dłuskich – inicjatorów budowy i wieloletnich lekarzy sanatorium przeciwgruźliczego, wybudowanego w Kościelisku w 1902 roku, są powodem upamiętnienia ich dokonań w formie nazwy ulicy.

Konsultacje mają charakter gminny i skierowane są do zameldowanych, pełnoletnich mieszkańców gminy Kościelisko, w szczególności do tych zamieszkujących ul. Nędzy-Kubińca.

Ich celem jest uzyskanie opinii mieszkańców gminy Kościelisko na temat zmiany nazwy fragmentu drogi z ul. Nędzy-Kubińca na ul. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, tj. odcinka prowadzącego od głównej osi ul. Nędzy-Kubińca, obok budynku Urzędu Gminy oraz ośrodka AMW Rewita do ul. Karpielówka.

Zainteresowani Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie w dniach 20.11-4.12.2023 r. za pomocą formularza (do pobrania w pliku WORD TUTAJ), który należy wypełnić i złożyć:

• w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 101; lub

• przesłać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail na adres komunikacja@gminakoscielisko.pl (w tytule maila należy wpisać: „KONSULTACJE”); bądź

• przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE”.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w terminie do 14 od daty zakończenia konsultacji na stronie www.gminakoscielisko.pl.

Link do zarządzenia o ogłoszeniu konsultacji: https://www.gminakoscielisko.pl/urzad/tablica-ogloszen/7112.html oraz https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,2359823,nr-85-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zmiany-nazwy-fragmentu-ulicy-ned.html 

Dokumenty do pobrania w plikach PDF:

Obwieszczenie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - mapa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - szczegółowe uzasadnienie 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia - formularz konsultacyjny

Wyjaśniając rodzące się wśród części z Państwa wątpliwości, informujemy, że zmiana adresu nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, dowodów osobistych oraz praw jazdy, gdyż dokumenty te nie zawierają adresu.

Jeżeli chodzi o prawo jazdy – w przypadku zmiany nazwy ulicy w gminie, nie ma konieczności wymiany dokumentu prawa jazdy (§ 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ma brzmienie:

 „Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu”.

Jednakże należy zgłosić się do wydziału komunikacji w Starostwie i złożyć wniosek o zmianę adresu celem aktualizacji danych w systemie CEPIK.

Z kolei dowód rejestracyjny podlega wymianie w każdym przypadku zmiany adresu.

Zgodnie z art. 79b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym „w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.”

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/199/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat ulgowych pobieranych za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, opłata ulgowa za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 40 zł.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców - zmiana (aktualizacja) danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna, natomiast zgłoszenie zmiany adresu w KRS  - w zależności od sposobu zgłoszenia (portal PRS, system S24) - opłata odpowiednio wynosi 350 zł lub 300 zł.