Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2023 roku.

ZARZĄDZENIE nr 148/2022 Wójta Gminy Koscielisko z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU”. - TUTAJ
O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 grudnia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2023 roku” - TUTAJ
Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ
Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ
Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ
Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ
Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ
Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ
Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ
Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ
Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ
Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ