Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert w zakresie KULTURY w 2024 r.

Wójt Gminy Kościelisko informuje o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r.

Wyniki konkursu do pobrania - TUTAJ