15.05.2023 r. - Sesja Rady Gminy Kościelisko

XLVII Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku.

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Gminy Kościelisko.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 29 marca 2023 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kościelisko od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku i obciążenie jej służebnością.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/294/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie „Polana”, pod nazwą – MPZP Dzianisz Polana II.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2040.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.