CZAS DLA SENIORA – aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Kościelisko

Seniorzy to coraz liczniejsza grupa społeczna, również na terenie naszej gminy. Mieszkają tutaj osoby, które aktywnie angażują się w życie społeczności lokalnej, ale obok nas żyją również tacy seniorzy, którzy swoje życie prowadzą w domach, a chętnie skorzystaliby z zorganizowanych warsztatów aktywnego spędzania czasu.

Jako społeczeństwo musimy dbać o to, by osoby starsze cieszyły się jak najdłużej dobrym zdrowiem, zarówno fizycznym jak i psychicznym. Dlatego wychodząc naprzeciw różnorakim wyzwaniom, kierujemy niniejszy projekt do naszych seniorów. Wierzymy, że jego realizacja przez cały 2024 rok zaspokoi takie potrzeby osób starszych jak: dostęp do kultury, integracja, organizacja czasu wolnego, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia oraz umożliwienie rozwijania nowych zainteresowań.

Spotkania i warsztaty będą odbywać się 1 raz w miesiącu (w razie potrzeby 2 razy w miesiącu) w przedziale godzinowym między godz. 12.00 a godz. 18.00.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, zamieszczonymi poniżej oraz do licznego udziału w proponowanych działaniach! Seniorom, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie a nie mają możliwości dojazdu, możemy zapewnić transport. 

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych OPS w Kościelisku (kontakt osobisty i telefoniczny z potencjalnymi uczestnikami). Sporządzona zostanie lista seniorów, którzy wyrażą chęć udziału w projekcie.  Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku pod nr tel. 18 20 23 400 wew. 120, 119, 118 i 117 lub osobiście w pok. 010 i 009 (budynek Urzędu Gminy Kościelisko, parter).

Projekt „CZAS DLA SENIORA – aktywizacja i integracja seniorów z Gminy Kościelisko”

Odbiorcy projektu:

Projekt pn. „Czas dla seniora” skierowany jest do seniorów 60+ z terenu Gminy Kościelisko. 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu „Czas dla seniora” jest integracja i aktywizacja seniorów, podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, samodzielności życiowej oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa. 

Cele szczegółowe:

 • dbanie o zdrowie i sprawny umysł seniorów
 • pokonywanie własnych barier i słabości
 • zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności
 • pogłębianie wiedzy na temat dbania o siebie
 • organizacja czasu wolnego Seniorom
 • nauka aktywnego spędzania czasu
 • dbanie o udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych
 • integracja społeczna - integracja seniorów
 • pogłębienie wiedzy na temat aktywnego i zdrowego stylu życia
 • podniesienie poczucia bezpieczeństwa

Program realizuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku, 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101, tel. +48 18 20 23 400 wew. 120, 119, 118 i 117, e-mail: gops@gminakoscielisko.pl, strona internetowa: koscielisko.naszops.pl
Zadanie będzie realizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kościelisku, Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej Kościelisko, Komendą Powiatową Policji w Zakopanem, Ochotniczą Strażą Pożarną z terenu Gminy Kościelisko oraz dietetykami, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, psychologiem, prawnikiem, fizjoterapeutą i pracownikami socjalnymi.

Miejsce i termin realizacji projektu:

Miejscem realizacji projektu będzie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku oraz budynek Urzędu Gminy w Kościelisku.

Czas trwania projektu:

Czas trwania projektu przewidziano od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

Ramowy program projektu:

 • Spotkanie z Policjantami z rewiru dzielnicowych i ruchu drogowego
 • Spotkanie i zajęcia z dietetykiem
 • Spotkanie i Zajęcia z pielęgniarką środowiskową
 • Spotkanie i zajęcia z psychologiem
 • Spotkanie i zajęcia ze strażakami
 • Spotkanie i zajęcia z ratownikiem medycznym
 • Warsztaty aktywizujące np. malarstwo, robótki ręczne
 • Zajęcia ruchowe, wycieczki
 • Zajęcia komputerowe

Więcej informacji wkrótce.